Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 11.03.2021

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021

 2. 2.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie

 3. 3.Návrh na zmenu uznesenia č. 900/2012 Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach pre fyzické osoby

 4. 4.Návrh na schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní odborných grantových komisií v 3 výzvach vyhlásených v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých

 5. 5.Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2021

 6. 6.Návrh na personálne zmeny vo vedení mestskej príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy

 7. 7.Rekonštrukcia kanalizácie Plavárne Pasienky (etapa č. 1) – predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok do výzvy Fondu na podporu športu č. 2020/001

 8. 8.Návrh na schválenie Dohody o pristúpení partnera a zmenách k Partnerskej dohode v rámci projektu Urban M - Urban Manufacturing Stimulating Innovation Through Collaborative Maker Spaces project

 9. 9.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

 10. 10.Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2020

 11. 11.Návrh nového Organizačného poriadku Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 12. 12.Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade - Urbanistická štúdia Brownfieldy na území hlavného mesta SR Bratislavy

 13. 13.Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bratislava s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo

 14. 14.Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok a ich odpísania z účtovnej evidencie Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 15. 14a.Návrh na schválenie odpísania investícii vedených na účte 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku obstaraného z kapitálového transferu mesta z účtovnej evidencie Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 16. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Národnej banke Slovenska so sídlom v Bratislave

 17. 16.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa stavby garáže so súpis. č. 8927 na pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 275/14, Hane Naňovej

 18. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21768/5, spoločnosti Na Slavíne s. r. o. so sídlom v Bratislave

 19. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5211/5, pre spoločnosť VODOTIKA - MG spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 20. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1, pre spoločnosť VODOTIKA - MG spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 21. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, na vybudovanie a užívanie nových vstupov k bytovým domom v Bratislave

 22. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka a Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami

 23. 21a.Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3379/201, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou meniarne, ulica M. Sch. Trnavského

 24. 22.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22421, parc. č. 22422/1, parc. č. 22422/2, parc. č. 22422/3 a parc. č. 22422/4, a stavby so súpis. č. 3565 na parc. č. 22421, do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

 25. 23.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 9241/1, 2, 3, 4 a 9372 a 9383/1, do správy Mestských lesov v Bratislave

 26. 24.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m² v stavbe so súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, v k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 27. 25.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 201,09 m² v stavbe so súpis. č. 136 na pozemku parc. č. 4 na Laurinskej ulici č. 7 v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 28. 26.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Trenčianska 13, Košická 41, Družstevná 4, Silvánska 29, Hanulova 11, Tupolevova 3, Hálova 8, Pifflova 8, Jungmannova 20, Osuského 28, vlastníkom bytov

 29. 27.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 827/2017 zo dňa 24. 05. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Hany Meličkovej 9, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Haburskej 7, uznesenia č. 548/2020 zo dňa 25. 06. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Jána Stanislava 20B – 20D, uznesenia č. 594/2020 zo dňa 24. 09. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Jána Stanislava 20C

 30. 28.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 31. 29.Informácia o účasti členov – neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

 32. 30.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25. 03. 2021

 33. 31.Rôzne

 34. 32.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 25. 03. 2021