Bod č. 16

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa stavby garáže so súpis. č. 8927 na pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 275/14, Hane Naňovej


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.