BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 08.02.2018

 • 8. februára 2018, 09:00 h
 • Primaciálny palác, č.dv. 107
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pozvánka [63.33 kB]
 1. 1.Návrh na načerpanie 2. tranže v zmysle Rámcovej zmluvy o úvere č. 357CC/17 od Slovenskej sporiteľne, a.s., pre hlavné mesto SR Bratislavu

 2. 2.Návrh na čiastočné vyhovenie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 z 26. 06. 2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2016 z 03. 02. 2016

 3. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín , ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 4. 3a.Návrh na schválenie zverenia pozemku registra E KN par. č. 301 – orná pôda vo výmere 894 m2, katastrálne územie Rusovce mestskej časti Bratislava-Rusovce, alebo schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu pozemku registra E KN par. č. 301- orná pôda vo výmere 894 m2, katastrálne územie Rusovce nachádzajúceho sa v školskom areáli, mestskej časti Bratislava-Rusovce

 5. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač

 6. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 513/129 – Cígeľská ulica, do podielového spoluvlastníctva PhDr. Márie Homolovej v podiele 1/2 a Ing. Imrichovi Kavečenskému v podiele 1/2

 7. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 19179/17 a parc. č. 19179/18, Pekná cesta, Miroslavovi Predajnianskemu s manželkou Evou

 8. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 422/17, Podbrezovská ulica, Mgr. Tomášovi Bielikovi s manželkou Janou

 9. 8.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15132/27, parc. č. 15132/37 a parc. č. 15132/38, spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom v Bratislave

 10. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 492/2, Tomášovi Zelenákovi

 11. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 273/7 a parc. č. 273/5, do podielového spoluvlastníctva Ing. Pavla Jankových s manželkou Blankou a Mgr. Martina Merca s manželkou Katarínou

 12. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 443/9, do výlučného vlastníctva Romana Nemčeka

 13. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2508/8 a parc. č. 250/20, do výlučného vlastníctva Mgr. Barbory Hatalovej

 14. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1472/14, do výlučného vlastníctva spoločnosti SLOVTO s.r.o., so sídlom v Bratislave

 15. 14.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, a to pozemok parc. č. 1607/203 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. č. 1607/116 a parc. č. 1631/6, vo vlastníctve spoločnosti KO & KA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 16. 15.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3964/7, vo vlastníctve Športového klubu Príroda so sídlom v Bratislave, za pozemok, parc. č. 3964/6, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

 17. 16.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pozemok, parc. č. 12006/4, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok, parc. č. 22005/18, vo vlastníctve Karola Masaroviča

 18. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/133, Dipl. Ing. Anne Friedl

 19. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1168/1, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa

 20. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15556/2 a parc. č. 21818/2, Jánovi Pudmericzkému – OVOCIE-ZELENINA

 21. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/1, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

 22. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 11/1, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

 23. 22.Návrh na schválenie doplnenia účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0163 14 00 zo dňa 14. 04. 2014 Nadácii Horský park so sídlom v Bratislave

 24. 23.Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0670 07 00 pre FC Petržalka akadémia, o. z., so sídlom v Bratislave

 25. 24.Informácia o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich a spôsobe realizácie bezplatnej prepravy v podmienkach Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji

 26. 25.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014-2020

 27. 26.Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy z medzinárodnej iniciatívy Magistrála pre Európu

 28. 27.Návrh na vystúpenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo záujmového združenia právnických osôb – Slovenský dom Centrope

 29. 28.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 30. 29.Návrh na menovanie nových zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

 31. 30.Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2017

 32. 31.Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

 33. 32.Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

 34. 33.Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1 – 10 zo dňa 23. 10. 2014 Mestských lesov Bratislava

 35. 34.Návrh riešenia vybudovania zberného dvora v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorý bude slúžiť i susedným mestským častiam v obvode Bratislava 4

 36. 35.Návrh na zverenie investícií „Projektovej dokumentácie – koncepcia interiéru“, ktorá je súčasťou stavby: Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu, a „Prenosnej podlahy ICE COVERTAN SYSTEMS“, ktorá je hnuteľnou súčasťou budovy Zimného štadióna Ondreja Nepelu, do správy príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

 37. 36.Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v ZOO Bratislava – k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2906/1

 38. 37.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru – prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom umiestnenia trampolíny – parc. č. 2886, k. ú. Karlova Ves

 39. 38.Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v ZOO Bratislava – k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2741

 40. 39.Návrh na schválenie zámeru na prenájom pozemku vo výmere 800 m² v areáli Bratislavského lesoparku, časti parciel registra „C“ KN č. 19571/8, 19575/1, 19575/2, 19665/2, k. ú. Vinohrady

 41. 40.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1506/92, 1506/93, 1506/94, 1506/95, Bukovinská ulica, Mariánovi Majerikovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlých pozemkov

 42. 41.Návrh na predaj pozemku zastavaného časťou stavby vo vlastníctve nadobúdateľov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10109/14, do podielového spoluvlastníctva Ing. Františka Hrdinu a PaedDr. Dany Magdolenovej

 43. 42.Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových garáží v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ulica J. C. Hronského, parc. č. 11921/55, parc. č. 11921/56, parc. č. 11921/57, parc. č. 11921/58, parc. č. 11921/59, parc. č. 11921/60, parc. č. 11921/67, parc. č. 11921/68 a parc. č. 11921/70

 44. 43.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6074/1 a parc. č. 6074/2, - Nové záhrady, do podielového spoluvlastníctva Mgr. Róberta Bereša a Mgr. Marcely Berešovej

 45. 44.Návrh na predaj podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 792/12, Svrčia ulica, Zite Korbašovej ako realizácia zákonného predkupného práva

 46. 45.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 1200/3, v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 1216/1-15, parc. č. 1217/1-13, Miroslav Ryba a spol.

 47. 46.Informácia o príprave koncepcie podpory hlavného mesta SR Bratislavy komerčnej výstavby garážových domov v Bratislave

 48. 47.Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov – garážového státia nachádzajúce sa na Bajzovej 8/A v Bratislave, k. ú. Nivy, garážové státia na Námestí M. Benku 1 – 16, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Blumentálskej 10, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Jurigovo nám. 1 – KOTVA, k. ú. Karlova Ves, garáže na Tománkovej 5, k. ú. Karlova Ves, garáže na Jasovskej ul. č. 6 – 8, k. ú. Petržalka, formou priameho nájmu

 49. 48.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 10,18 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 50. 49.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 112,04 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 51. 50.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 32,00 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 52. 51.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 44,44 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 53. 52.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 150,08 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 54. 53.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 10,07 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 55. 54.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 33,53 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 56. 55.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 41,69 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 57. 56.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 36,34 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 58. 57.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 20,19 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 59. 58.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 67,12 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 60. 59.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 83,69 m² v stavbe bez súpis. č. podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 61. 60.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 70,35 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 62. 61.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 47,20 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 63. 62.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 47,26 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 64. 63.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 47,39 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 65. 64.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 93,71 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 66. 65.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 95,37 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 67. 66.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 21,49 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 68. 67.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 42,79 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 69. 68.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 88,29 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 70. 69.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 28,97 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 71. 70.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 550,65 m² v stavbe bez súpisného čísla, na pozemku parc. č. 3392/25 v Čiernom lese v Bratislave, k. ú. Ružinov, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 72. 71.Návrh na nájom nehnuteľnosti – nebytových priestorov vo výmere 2 069,05 m², terás vo výmere 426,19 m² a bytu vo výmere 71,62 m², v stavbe, súpis. č. 3114, postavenej na pozemku parc. č. 2092, a pozemkov parc. č. 2091 a parc. č. 2092 na Znievskej 26 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 73. 72.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m² v stavbe, súpis. č. 5962, na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže formou obchodnej verejnej súťaže

 74. 73.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 903 vo výmere 255,70 m² v stavbe, súpis. č. 108, na pozemku parc. č. 11307 na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 75. 74.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 902 vo výmere 396,20 m² v stavbe, súpis. č. 3042, na pozemku parc. č. 2468/1 na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 76. 75.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 280,53 m² v stavbe, súpis. č. 3069, na pozemku parc. č. 2469/1 na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 77. 76.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06 m² v stavbe, súpis. č. 3175, na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 78. 77.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 458,04 m² v stavbe, súpis. č. 3175, na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 79. 78.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nábr. arm. gen. L. Svobodu 18, Blumentálska 16, Martinengova 4, Martinengova 10, Narcisová 10, Mojmírova 12, Podzáhradná 15, 19, Podzáhradná 43, Baltská 1, Plickova 2, 4, 8, Janka Alexyho 1/A, Landauova 36, Jungmanova 18, A. Gwerkovej 8, M. Curie-Sklodowskej 4, Znievska 6, vlastníkom bytov

 80. 79.Informácia o účasti členov – neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017

 81. 80.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 22. 02. 2018

 82. 81.Rôzne

 83. 83.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 22.02.2018

Informačné materiály

 1. a.Informácia o stave riešenia predaja pozemkov v k. ú. Staré Mesto, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 600/1997 z 25. 09. 1997, ktoré bolo zrušené uznesením Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 997/2017 zo dňa 20. 11. 2017

 2. b.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov

 3. c.Informácia o stave predložených inventarizácií nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestským častiam k 31.12.2017

 4. d.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

 5. e.Informácia o plnení opatrení podľa záverov Kontroly postupu hlavného mesta pri zapisovaní do zoznamu žiadateľov na základe právoplatného rozhodnutia o priznaní nároku na bytovú náhradu v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z.