Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 15.11.2016

 • 15. novembra 2016, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 • Pozvánka [41.1 kB]
 • Pokračovanie zasadnutia z 24.10.2016
 1. 4.Návrh na schválenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov vo výške 37 876,10 Eur pre Rímskokatolícku cirkev, Bratislavskú arcidiecézu

  Materiály
 2. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č.6/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

  Materiály
 3. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1806/3, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Andreja Brunu a Ing. Ľubice Brunovej

 4. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15525/37, spoločnosti TESTRA s.r.o. so sídlom v Bratislave

 5. 8.Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbou „R7 Bratislava – Ketelec – Bratislava Prievoz“, stavbou „D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka Sever“ a stavbou „D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – Rekonštrukcia“ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 6. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu podchodu na Hodžovom námestí v k. ú. Staré Mesto v Bratislave pre Astoria Passage s.r.o.so sídlom v Bratislave

 7. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 9379/3, Romanovi Achsovi

  Materiály
 8. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 343, 345, 346 pre Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa so sídlom v Bratislave

 9. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 818/20 a parc. č. 818/21 pre Pedál, občianske združenie so sídlom v Bratislave

 10. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho nájmu pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 2565 a parc. č. 2566 pre spoločnosť PATRIOT real, s. r. o. so sídlom v Bratislave

 11. 14.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1461/2, parc. č. 1461/3 a parc. č. 1461/5, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží Palisády - Partizánska ul.

 12. 15.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2275/2, do výlučného vlastníctva spoločnosti JÁNOŠÍK Holding s. r. o., so sídlom v Bratislave

 13. 17.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parc.č.4963/184, ako priamy predaj s cenovou ponukou a schválenie podmienok priameho predaja

  Materiály
 14. 18.Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov – garážové státia nachádzajúce sa na Bajzovej 8/A v Bratislave, k. ú. Nivy, garážové státia na Námestí M. Benku 16, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Blumentálskej 10, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Jurigovom nám. 1 – KOTVA, k. ú. Karlova Ves, garáže na Tománkovej 5, k. ú. Karlova Ves, garáže na Jasovskej ul. č. 6-8, k. ú. Petržalka, garáže na Jasovskej ul. č. 1-3, k. ú. Petržalka formou priameho nájmu

 15. 19.Návrh majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4894 v prospech Anny Hedlovej, Karola Hedla a Evy Mikšíkovej

 16. 20.Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody o uznaní vlastníckeho práva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Rača

 17. 21.Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 88 0056 14 00 pre x.media, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 18. 22.Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06.06.2013 v znení uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27.06.2013, uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 1240/2013 zo dňa 25. a 26.09.2013 a uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 338/2015 zo dňa 09.12.2015, ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, areál bývalého cyklistického štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakovej, do správy Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto – zmena termínu a návrh na schválenie Dodatku č. 11 88 0557 13 02 k Protokolu č. 11 88 0557 13 00 zo dňa 03.12.2013 v znení Dodatku č. 11 88 0557 13 01 zo dňa 18.12.2015

 19. 23.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  Materiály
 20. 24.Zmluva o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom NS MHD 1

  Materiály