Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 13.01.2020

 1. 1.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č. 21586/35, Drotárska cesta . Mgr. Ladislavovi Graus s manželkou Zuzanou Graus Rudavskou

 2. 2.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Záhorská Bystrica, parc.č. 1025/12, Zuzane Kamhalovej

  Materiály
 3. 3.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc.č. 360/202, Barbore Kanclířovej a Jaromírovi Botkovi

 4. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc.č. 573/25 a 563/11, Koprivnická ulica, Igorovi Meixnerovi

 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k.ú. Devín, parc.č. 728/6, 729/1, 21, 23, spoločnosti KPRHT 4, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy, parc.č. 21818/1, parc.č. 21817, parc.č. 21844/2 a parc.č. 21844/54, spoločnosti Smart City Centre s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú. Dúbravka a Nové Mesto, pod kontajnerovými stojiskami

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Rusovce, parc.č. 585/5, Rastislavovi Lehotskému

 9. 9.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc.č. 668/8 a parc.č. 668/9, Segnerova ulica, do správy mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

  Materiály