Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 07.02.2022

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022

 2. 2.Návrh na predaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9380/22, žiadateľovi spoločnosti REEGAS s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 3. 3.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1302/500, manželom Gazdíkovcom

 4. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 429/15 a časť parc. č. 429/14, Dane Hauserovej, ulica Pri vinohradoch

 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, spoločnosti FLORABEL s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 309/10, občianskemu združeniu Náš Prievoz, so sídlom v Bratislave

 7. 7.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 264/2019 zo dňa 26. 09. 2019, ktorým schválilo ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemku registra „C“ v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2570/2, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, za účelom vybudovania a užívania verejného spevneného chodníka „Spojovací chodník Mokrohájska – OC Galéria Lamač

  Materiály
 8. 8.Návrh na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 958/10, parc. č. 958/25 a parc. č. 958/27, s Ing. Ondrejom Hrnčiříkom formou nájmu

 9. 9.Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 136 na pozemku parc. č. 4 na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 10. 10.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní s Nevzatom Abazim a návrh na odkúpenie stánku rýchleho občerstvenia na Námestí slobody v Bratislave, na častiach pozemkov k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7776/1 a 21725/3 do vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy

 11. 11.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na pozemku v Bratislave, registra „E“ KN, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8040, v školskom dvore na Vazovovej ulici

 12. 12.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, stavbe so súpis. č. 3287 vo veľkosti 1/6 vo vlastníctve Martiny Konrády Magulovej a vo veľkosti 1/6 vo vlastníctve Mareka Konrádyho

  Materiály
 13. 13.Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena práva stavby na pozemok v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22224/1, v prospech spoločnosti Bones a.s.

  Materiály
 14. 14.Návrh na neuplatnenie si práva na zvýšenie nájomného o infláciu nájomcom nebytových priestorov, ktorí boli zasiahnutí krízou v súvislosti s Covid-19

  Materiály
 15. 15.Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného pre nájomcov nebytových priestorov v súvislosti s pandémiou Covid-19.

 16. 16.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 5186/2, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 17. 17.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, Donská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica

  Materiály
 18. 18.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Medzilaborecká 12, Šalviová 50, Páričkova 13, Hagarova 15, Karloveská 29, 31, 35, Kuklovská 7, Hlaváčikova 21, Ľudovíta Fullu 13, Milana Marečka 7, Iľjušinova 6, Hálova 4, Gercenova 13, Kapicova 2, Kapicova 1, Pifflova 3, Černyševského 23, Romanova 42, Blagoevova 10, Blagoevova 18, Beňadická 4, Smolenická 10, vlastníkom bytov

 19. 19.Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 654/2005 zo dňa 31. 03. 2005, uznesenia č. 1011/2010 zo dňa 27. 05. 2010, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, uznesenia č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami

 20. 20.Návrh na vypustenie bodov z uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, a to uznesenia č. 517/2004 zo dňa 28. 10. 2004, uznesenia č. 943/2006 zo dňa 02. 02. 2006, uznesenia č. 965/2006 zo dňa 02. 03. 2006, uznesenia č. 1109/2006 zo dňa 06. 07. 2006, uznesenia č. 81/2007 zo dňa 29. 03. 2007, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Beniakova 24 – 34

 21. 21.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021

  Materiály
 22. 22.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov a nebytových priestorov

 23. 23.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Vrútocká 36, 38, Záhradnícka 79, Vŕbová 10, Karloveská 33, Hany Meličkovej 5, Nejedlého 37, Milana Marečka 7, Ševčenkova 2, Rovniankova 24, Vígľašská 21, Budatínska 5, vlastníkom bytov

 24. 24.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom bytov

 25. 25.Rôzne