BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 06.09.2021

 1. 1.Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2021

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021

 3. 3.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie

 4. 4.Návrh stanov a návrh zmeny zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol.s r.o.

  Materiály
 5. 5.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

  Materiály
 6. 6.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA – Event Medical Solutions, s.r.o. za účelom prevádzkovania mobilného odberového miesta na RT-PCR laboratórnu, alebo inú diagnostiku ako prípad hodný osobitného zreteľa

 7. 7.Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Depaul Slovensko

  Materiály
 8. 8.Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Maltézska pomoc o.z.

  Materiály
 9. 9.Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii OZ Centrum terapeutických služieb

  Materiály
 10. 10.Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Ulita o.z.

  Materiály
 11. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 14838/3, ulica Na križovatkách, do vlastníctva Mika Somíka

  Materiály
 12. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 14839/3, ulica Na Križovatkách, do vlastníctva Moniky Ružičkovej Kučerovej

 13. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa stavby garáže so súpis. č. 8927 na pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 275/14, Hane Naňovej

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa tkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. č. 3377/57, k. ú. Ružinov, v areáli Čierny les, pre spoločnosť J.M.O. spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. č. 3244, k. ú. Petržalka, v areáli Archívu hlavného mesta SR Bratislavy na Markovej ulici, pre Slovenský hydrometeorologický ústav so sídlom v Bratislave

 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/1, spoločnosti Dom Pierot s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 387/2, občianskemu združeniu Neškôlka, na zriadenie komunitnej záhrady

  Materiály
 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, na vybudovanie nájazdových rámp pri vstupoch do bytových domov

 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa doplnenia účelu nájmu do uznesenia MsZ č. 973/2013 zo dňa 27. 02. 2013 prijatého k návrhu na nájom pozemkov v Bratislave, spoločnosti Carlton Property, s. r. o. so sídlom v Bratislave

 20. 20.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/355 a 5018/356, žiadateľovi Ing. Miloslavovi Červenému

 21. 21.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9867/4 - 6, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Súťažnej ulici

 22. 22.Návrh na uzatvorenie dodatku k protokolu č. 118404759700 zo dňa 27.10.1997 s mestskou časťou Bratislava-Petržalka, so sídlom v Bratislave

 23. 23.Návrh na vysporiadanie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1866/5 a parc. č. 1866/6, na vybudovanie infopointu týkajúceho sa električkovej trate

  Materiály
 24. 24.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.33 vo výmere 10,07 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 25. 25.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.38 vo výmere 67,12 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 26. 26.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.44 vo výmere 47,39 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 27. 27.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 28,30 m² v stavbe so súpis. č. 2506 na pozemku parc. č. 10319/1 na Odborárskom námestí 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 28. 28.Návrh na zverenie nehnuteľností do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov

  Materiály
 29. 29.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a mestskej časti Bratislava-Rača

  Materiály
 30. 30.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, Jarovce, Čunovo, Rusovce, do správy mestským častiam

 31. 31.Návrh na zverenie hmlovej fontány na Námestí republiky v Bratislave, k. ú. Petržalka, do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy so sídlom v Bratislave

 32. 32.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014 v znení uznesenia č. 414/2020 zo dňa 27. 02. 2020 a uznesenia č. 637/2020 zo dňa 22. 10. 2020, ktorým sa schvaľujú všeobecné podmienky obchodných verejných súťaží na prevod a nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy.

  Materiály
 33. 33.Rôzne