Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 27.03.2014

 • 27. marca 2014, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie) Dňa 26. 3. 2014 od 16.30 h sa koná pokračovanie mestského zastupiteľstva zo dňa 6. 3. 2014. V prípade ak by pokračovalo aj dňa 27. 3. 2014, začne sa rokovanie riadne zvolané na 27. 3. 2014 hneď
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Zasadnutie pokračuje 23.04.2014
 1. 1.Informácia o splnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatného k 31. 1. 2014 a uznesení splatných k 28. 2. 2014

 2. 2.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 3. 3.Návrh na schválenie rozhodnutia č. 5/2014 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy plniť úlohy v oblasti telesnej kultúry

 4. 4.Informácia - zoznam konkrétnych lokalít s mapovými podkladmi, ktoré budú predmetom návrhu aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy - Zmeny a doplnky 04

 5. 5.Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013

  Materiály
 6. 6.Správa o bezpečnostnej situácii v hlavnom meste SR Bratislavy za rok 2013

  Materiály
 7. 7.Informácia o stave prípravy Programového obdobia 2014 – 2020 pre Bratislavu a Bratislavský kraj

  Materiály
 8. 8.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

  Materiály
 9. 9.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020

  Materiály
 10. 10.Návrh na prevod akcií spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s. vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy spoločnosti BUDAMAR TRANSPORT LIMITED, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5, parc. č. 21502/4 a parc. č. 21845, Prvej distribučnej spoločnosti s r.o. so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 617/1, spoločnosti BEVASA, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19239/1, parc. č. 19243/40, parc. č. 19240/8, spoločnosti ŠTÚDIO KOLIBA a.s., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Twin City a.s. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 309/7, spoločnosti XL six s.r.o., so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, prenajatých Zmluvou o nájme č. 08-83-0020-05-00 Spojeným štátom americkým - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

 17. 17.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1205/232, parc. č. 1205/233, parc. č. 1205/234, parc. č. 1205/235 a parc. č. 1205/236, Toplianska ulica, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 18. 18.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5418/3 a parc. č. 5418/8, spoločnosti Unit trade s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 19. 19.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2104/19, Renáte Moravčíkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 20. 20.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 5170/24, spoločnosti BRATISLAVA WEST GATE, s.r.o., so sídlom v Bratislave, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 21. 21.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 946/2013 zo dňa 07. 02. 2013, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemkov v k. ú. Ružinov spoločnosti HELIOS, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 22. 22.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1368/2013 zo dňa 12. 12. 2013, ktorým bol schválený prevod nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, ako prípad hodný osobitného zreteľa, spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom v Bratislave - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 23. 19.Informácia výberovej komisie BVS - prerokované 23.4.2014

  Materiály
 24. 20.Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do Združenia Malokarpatská vínna cesta - prerokované 23.4.2014

  Materiály
 25. 21.„NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“ - prerokované 23.4.2014

  Materiály
 26. 22.Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 - prerokované 23.4.2014

  Materiály
 27. 23.Rozšírenie mestského kamerového systému hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2014 - prerokované 23.4.2014

 28. 26.Návrh umiestnenia staníc pre systém automatickej požičovne bicyklov ( bike sharing) - prerokované 23.4.2014

  Materiály
 29. 27.Správa o činnosti Mestského centra Stará tržnica za rok 2013 - prerokované 23.4.2014

 30. 29.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1050/2013 v časti A a C zo dňa 24. - 25. 04. 2013, ktorými sa mení systém volieb, kompetencie a delegovania zástupcov do obecných školských rád - prerokované 23.4.2014

  Materiály
 31. 30.Návrh na delegovanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do rád škôl a rád školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy - prerokované 23.4.2014

  Materiály
 32. 31.Návrh na zrušenie časti A uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 157/2007 zo dňa 04.07. 2007 a doplnenie časti B uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 157/2007 zo dňa 04.07. 2007 - prerokované 23.4.2014

 33. 32.Návrh na riešenie umiestnenia ZUŠ Exnárova 6 - prerokované 23.4.2014

 34. 33.Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat - prerokované 23.4.2014

  Materiály
 35. 34.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava - prerokované 23.4.2014

  Materiály
 36. 36.Návrh na na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 206/140, parc. č. 206/151, parc. č. 206/152, parc. č. 206/153 a parc. č. 206/154, Carlosovi Da Silva a Beate Da Silva - prerokované 23.4.2014

 37. 37.Návrh na zverenie novovytvorených pozemkov v Bratislave, parc. č. 15638/129, parc. č. 15640/60 a parc. č. 15640/61, k. ú. Ružinov, Medzilaborecká ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov - prerokované 23.4.2014

 38. 38.Návrh na zverenie novovytvorených pozemkov v Bratislave, parc. č. 11903/1 a parc. č. 11903/239, k. ú. Nové Mesto, Račianske mýto a novovytvorených pozemkov parc. č. 22000/21 a parc. č. 22000/22, k. ú. Nové Mesto, Račianska ul. pri obchodnom stredisku Pokrok, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto - prerokované 23.4.2014

 39. 39.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Trenčianska 48, 50, 52, 54, 56, Jégeho 5, Ľudovíta Fullu 13, 15, Červeňákova 7, Iľjušinova 6 , Ševčenkova 6, Planckova 2, Pankúchova 5, Lachova 21, 23, Vígľašská 11, Znievska 5, Ľubovnianska 4, Topoľčianska 33 vlastníkom bytov - prerokované 23.4.2014

  Materiály
 40. 40.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadných garážach Ferdiša Kostku – garáže vlastníkom garáží - prerokované 23.4.2014

  Materiály
 41. 41.Interpelácie

 42. 42.Rôzne - prerokované 23.4.2014

  Materiály
 43. 1.Petícia za nerozširovanie územia v k. ú. Čunovo nad rámec schváleného ÚP Hl. m. SR Bratislavy r. 2007, v znení zmien a doplnkov - prerokované 23.4.2014

 44. 2.Protest Krajskej prokuratúry Bratislava proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2013 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a na iných verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - prerokované 23.4.2014

 45. 3.Informácia o výbere znalcov - prerokované 23.4.2014

 46. 22.Informácia o prevode vlastníctva bytov v bytovom dome na ulici Rezedová 3 - prerokované 23.4.2014

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o plnení uznesenia č. 1366/2013 časť C bod 1 zo 12. 12. 2013 – zverejnenie všetkých vstupných údajov, spôsob výpočtu aj samotné výpočty percentuálnych podielov všetkých mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy pre rok 2014

 4. d.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

 5. e.Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015, vyhodnotenie realizačného plánu na rok 2013, realizačný plán na rok 2014

 6. f.Informácia o trestných oznámeniach podaných za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu orgánom činným v trestnom konaní v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013

 7. g.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Trenčianska 48, 50, 52, 54, 56, Trenčianska 58, 60, 62, Korytnická 3, Riazanská 48, Ľudovíta Fullu 13, Bílikova 9, Iľjušinova 6, Fedinova 16, vlastníkom bytov

 8. h.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac február 2014