BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 27.03.2014

 • 27. marca 2014, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie) Dňa 26. 3. 2014 od 16.30 h sa koná pokračovanie mestského zastupiteľstva zo dňa 6. 3. 2014. V prípade ak by pokračovalo aj dňa 27. 3. 2014, začne sa rokovanie riadne zvolané na 27. 3. 2014 hneď
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o splnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatného k 31. 1. 2014 a uznesení splatných k 28. 2. 2014

 2. 2.Informácia - zoznam konkrétnych lokalít s mapovými podkladmi, ktoré budú predmetom návrhu aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy - Zmeny a doplnky 04

 3. 3.Informácia o stave prípravy Programového obdobia 2014 – 2020 pre Bratislavu a Bratislavský kraj

  Materiály
 4. 4.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

  Materiály
 5. 5.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020

  Materiály
 6. 6.Návrh na prevod akcií spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s. vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy spoločnosti BUDAMAR TRANSPORT LIMITED, ako prípadu hodného osobitného zreteľa 2

  Materiály
 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5, parc. č. 21502/4 a parc. č. 21845, Prvej distribučnej spoločnosti s r.o. so sídlom v Bratislave

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 617/1, spoločnosti BEVASA, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19239/1, parc. č. 19243/40, parc. č. 19240/8, spoločnosti ŠTÚDIO KOLIBA a.s., so sídlom v Bratislave

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Twin City a.s. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 309/7, spoločnosti XL six s.r.o., so sídlom v Bratislave

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, prenajatých Zmluvou o nájme č. 08-83-0020-05- 00 Spojeným štátom americkým

 13. 13.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1205/232, parc. č. 1205/233, parc. č. 1205/234, parc. č. 1205/235 a parc. č. 1205/236, Toplianska ulica, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 14. 14.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5418/3 a parc. č. 5418/8, spoločnosti Unit trade s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 15. 15.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2104/19, Renáte Moravčíkovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 16. 16.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 5170/24, spoločnosti BRATISLAVA WEST GATE, s.r.o., so sídlom v Bratislave, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 17. 17.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 946/2013 zo dňa 07.02.2013, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemkov v k.ú. Ružinov spoločnosti HELIOS, spol. s.r.o., so sídlom v Bratislave

 18. 18.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1368/2013 zo dňa 12.12.2013, ktorým bol schválený prevod nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, ako prípad hodný osobitného zreteľa, spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 19. 19.Informácia výberovej komisie BVS (materiál bude predložený po zasadnutí komisie 24.3.2014)

  Materiály
 20. 20.Návrh na vstup hlavného mesta SR Bratislavy do Združenia Malokarpatská vínna cesta

  Materiály
 21. 21.„NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti“

  Materiály
 22. 22.Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014

  Materiály
 23. 23.Rozšírenie mestského kamerového systému hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2014 3

 24. 24.Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2013

  Materiály
 25. 25.Správa o bezpečnostnej situácii v hlavnom meste SR Bratislavy za rok 2013 (body 24 a 25 budú prerokované ako prvý bod rokovania po obede)

  Materiály
 26. 26.Návrh umiestnenia staníc pre systém automatickej požičovne bicyklov ( bike sharing)

  Materiály
 27. 27.Správa o činnosti Mestského centra Stará tržnica za rok 2013

 28. 28.Návrh na schválenie rozhodnutia č. 5/2014 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy plniť úlohy v oblasti telesnej kultúry

 29. 29.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1050/2013 v časti A a C zo dňa 24. - 25. 04. 2013, ktorými sa mení systém volieb, kompetencie a delegovania zástupcov do obecných školských rád

  Materiály
 30. 30.Návrh na delegovanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do rád škôl a rád školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 31. 31.Návrh na zrušenie časti A uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 157/2007 zo dňa 04.07. 2007 a doplnenie časti B uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 157/2007 zo dňa 04.07. 2007

 32. 32.Návrh na riešenie umiestnenia ZUŠ Exnárova 6 (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

 33. 33.Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

  Materiály
 34. 34.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

  Materiály
 35. 35.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 36. 36.Návrh na na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 206/140, parc. č. 206/151, parc. č. 206/152, parc. č. 206/153 a parc. č. 206/154, Carlosovi Da Silva a Beate Da Silva

 37. 37.Návrh na zverenie novovytvorených pozemkov v Bratislave, parc. č. 15638/129, parc. č. 15640/60 a parc. č. 15640/61, k. ú. Ružinov, Medzilaborecká ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

 38. 38.Návrh na zverenie novovytvorených pozemkov v Bratislave, parc. č. 11903/1 a parc. č. 11903/239, k. ú. Nové Mesto, Račianske mýto a novovytvorených pozemkov parc. č. 22000/21 a parc. č. 22000/22, k. ú. Nové Mesto, Račianska ul. pri obchodnom stredisku Pokrok, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 4

 39. 39.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Trenčianska 48, 50, 52, 54, 56, Jégeho 5, Ľudovíta Fullu 13, 15, Červeňákova 7, Iľjušinova 6 , Ševčenkova 6, Planckova 2, Pankúchova 5, Lachova 21, 23, Vígľašská 11, Znievska 5, Ľubovnianska 4, Topoľčianska 33 vlastníkom bytov

  Materiály
 40. 40.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadných garážach Ferdiša Kostku – garáže vlastníkom garáží

  Materiály
 41. 41.Interpelácie

 42. 42.Rôzne

  Materiály

Informačné materiály

 1. a.Informačné materiály

 2. .Prijaté uznesenie