BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - Zasadnutie 24.09.2014

 • 24. septembra 2014
 • Zrkadlová sieň
 • Pokračovanie zasadnutia z 03.07.2014
 1. 1.Informácia o činnosti hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska za I. polrok 2014

  Materiály
 2. 2.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácie druhotných surovín

  Materiály
 3. 3.Rôzne

 4. 4.Etický kódex volených predstaviteľov

 5. 5.Dodatok č. 8 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 6. 6.Návrh dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

 7. 7.Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci na zabezpečenie činnosti nocľahárne MEA CULPA na Hradskej 2/B v Bratislave

  Materiály
 8. 8.Pravidlá Občianskeho rozpočtu

 9. 9.Program aktívneho starnutia hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 - 2020

 10. 10.Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board za rok 2013

  Materiály
 11. 11.Iniciatíva Európskej komisie "Mayors Adapt"

  Materiály
 12. 12.Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 13. 13.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave a o návrhu Dodatku č. 1 ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve

 14. 14.Návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v dozornej rade obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

  Materiály
 15. 15.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky z titulu sankcií z omeškania - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 16. 16.Informácia o príprave podkladov k vypracovaniu harmonogramu/etapizácie postupnej rekonštrukcie budovy na Uránovej 2 na roky 2014 – 2018 pre potreby ZUŠ Exnárova, vrátane vysporiadania nájomného vzťahu s nájomníkom budovy na Uránovej ulici 2

 17. 17.Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z.z - plnenie uznesenia MsZ č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014

  Materiály
 18. 18.Informácia k správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra SR Bratislavy

  Materiály
 19. 19.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 20. 20.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 881/2012 zo dňa 22.11.2012, prijatého k návrhu na stanovenie výšky úhrady za užívanie a výšky nájomného, Jednotnému majetkovému fondu zväzov odborových organizácií v SR, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 21. 21.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1516/2014 zo dňa 24.04.2014, ktorým bolo schválené zverenie novovytvorených pozemkov v Bratislave, parc. č. 15638/129, parc. č. 15640/60, parc. č. 15640/61, k. ú. Ružinov, Medzilaborecká ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

 22. 22.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1427/2014 zo dňa 06.03.2014, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov registra "C" KN parc. č. 409, 3400/160, 3100/1, 3100/2 a 3100/3 v prospech mestskej časti Bratislava - Dúbravka

 23. 23.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, Lamačská cesta, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 24. 24.Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, k. ú. Vinohrady a k. ú. Petržalka, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

 25. 25.Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemku v Bratislave, parc. č. 2522/5, k. ú. Karlova Ves, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

 26. 26.Návrh na zriadenie vecného bremena pre inžiniersku stavbu "Trafostanica" bez súpisného čísla, postavenej v rámci stavby "Napojenie prevádzkových priestorov EDOS", k. ú. Petržalka, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

 27. 27.Návrh na schválenie zámeru predaja eskalátorov zn. Thyssen, nachádzajúcich sa v objekte "Stará tržnica" v Bratislave, formou priameho predaja s cenovou ponukou

 28. 28.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3096/3, parc. č. 3096/4 a parc. č. 3096/5, vlastníkom stavieb - garáží, Donovalova ul.

 29. 29.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5526/7, Ing. Jánovi Žlnkovi

 30. 30.Návrh na predaj pozemku pod garážou v Bratislave, v spoluvlastníckom podiele 1/2, k. ú. Ružinov, parc. č. 15552/30, Ing. Henriete Tittlovej

 31. 31.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/30, parc. č. 5018/42, parc. č. 5018/292 a parc. č. 5018/293, Dpt. Imrichovi Sulíkovi

 32. 32.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy, parc. č. 9886/66, parc. č. 9886/67, parc. č. 9886/68, parc. č. 9886/69, pod stavbami vo vlastníctve žiadateľov - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 33. 33.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Kupeckého 15, 17, Trenčianska 54, Trenčianska 58, 62, Riazanská 50, Račianska 11, M. Schneidra Trnavského 20, Homolova 6, Na barine 11, Hálova 7, Kopčianska 78, Námestie Hraničiarov 2A, Turnianska 4 vlastníkom bytov

  Materiály
 34. 34.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 35. 35.Interpelácie

 36. 36.Rôzne