BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 12.12.2013

 • 12. decembra 2013, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2013

 2. 2.Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 a hodnotiaca správa za rok 2012 – materiál v písomnej forme bol distribuovaný na rokovanie MsZ 26. a 27.6.2013 pod bodom č. 2

  Materiály
 3. 3.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

  Materiály
 4. 4.Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2016

 5. 5.Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v Domove seniorov Lamač za účelom zabezpečenia zdravotníckych služieb pre obyvateľov zariadenia Domova seniorov Lamač, MUDr. Pavlovi Vencelovi a to za symbolické nájomné 1,00 eur za priestor o ploche 48,33 m2/rok

  Materiály
 7. 7.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, stavby so súpis. č. 1645 a pozemku parc. č. 1185, spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 8. 8.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 9379/2, Romanovi Achsovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 9. 9.Návrh na odňatie správy nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemkov parc. č. 9749/1, 9749/12, 36, 38, 40-45 a stavieb súp. č. 4944 na parc. č. 9749/1 a súp. č. 1730 na parc. č. 9749/12, mestskej príspevkovej organizácii MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy a na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemkov parc. č. 9749/1, 9749/12-20, 35, 36, 38-45 a stavieb súp. č. 4944 na parc. č. 9749/1 a súp. č. 1730 na parc. č. 9749/12, obchodnej spoločnosti Twin City a.s. ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 10. 10.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 582/1993 zo dňa 16.12.1993, ktorým bol schválený nájom pre Slovenskú národnú stranu so sídlom v Bratislave

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2848/157, pre spoločnosť ATM DEVELOPMENT s. r. o. so sídlom v Bratislave

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3420/8, spoločnosti YIT Reding a.s., so sídlom v Bratislave

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Antonovi Hercegovi, JUDr. Zuzane Hercegovej a Ing. arch. Romanovi Hájkovi

 14. 14.Návrh na schválenie dočasného vyňatia z bytového fondu 2-izbového bytu č. 18 vo výmere 49,05 m2 v bytovom dome súp. č. 3162 na pozemku parc. č. 3651/147 na Veternicovej 12 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pre Slovenskú filharmóniu so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného

  Materiály
 15. 15.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a námestia a o zmene názvu námestia v mestských častiach Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Petržalka a Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 16. 16.Návrh Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a Rámcovej investičnej zmluvy na roky 2014 - 2023

  Materiály
 17. 17.Návrh zmluvy o nájme majetku medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Dopravným podnikom Bratislava, a.s.

  Materiály
 18. 18.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s.

  Materiály
 19. 19.Návrh financovania obnovy vozidlového parku pre MHD

  Materiály
 20. 20.Návrh na pokračovanie prechodného obdobia do spustenia III. etapy IDS BK, počas ktorého sa v dopravných prostriedkoch DPB, a.s. bezplatne prepravujú držitelia preukazov ťažko zdravotne postihnutej osoby na základe preukázania sa preukazom 3

  Materiály
 21. 21.Sumár krokov (predaj akcií SPaP)

  Materiály
 22. 22.Participatívny rozpočet na rok 2014

 23. 23.Návrh na schválenie dividendy vo výške 1.000.000.- EUR pre hlavné mesto SR Bratislavu ako akcionára obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

  Materiály
 24. 24.Správa o aktivitách Bratislavského dobrovoľníckeho centra v r. 2013

 25. 25.Návrh Zásad poskytovania jednorazového finančného príspevku obetiam domáceho násilia

  Materiály
 26. 26.Návrh na delegovanie právomocí zriaďovateľa na primátora vo veci schvaľovania správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ/CVČ za predchádzajúci školský rok

  Materiály
 27. 27.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

  Materiály
 28. 28.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2014

  Materiály
 29. 29.Návrh na zrušenie bodu 2. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1317/2013 zo dňa 24. 10. 2013, ktorým bolo schválené použitie finančných prostriedkov na kúpu pozemkov vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 30. 30.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu vo veľkosti 1/50 k pozemkom v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12813/2, parc. č. 12813/4, parc. č. 12813/5 a parc. č. 12815, vo vlastníctve Katharina Clauder

  Materiály
 31. 31.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu vo veľkosti 2/300 k pozemkom v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12813/2, parc. č. 12813/4, parc. č. 12813/5 a parc. č. 12815, vo vlastníctve Dr. Lászlóne Botfay

  Materiály
 32. 32.Návrh na odpustenie poplatkov z omeškania vo výške 15 841,91 €

  Materiály
 33. 33.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Medzilaborecká 9, Jelačičova 18, Tehelná 11, Ladislava Dérera 2, Tehelná 13, 15, Ušiakova 4, Heyrovského 13, Pifflova 11, Beňadická 4, Beňadická 2 vlastníkom bytov

  Materiály
 34. 34.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome a hromadných garážach Hlaváčikova 35, Martinčekova- garáže vlastníkom garáží

  Materiály
 35. 35.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 4

  Materiály
 36. 36.Interpelácie

 37. 37.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informačné materiály

 2. .Prijaté uznesenie