BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 12.12.2013

 • 12. decembra 2013, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Zasadnutie pokračuje 29.01.2014
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2013

 2. 2.Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012 a hodnotiaca správa za rok 2012 – materiál v písomnej forme bol distribuovaný na rokovanie MsZ 26. a 27.6.2013 pod bodom č. 2

  Materiály
 3. 2a.Návrh na schválenie dividendy vo výške 1.000.000.- EUR pre hlavné mesto SR Bratislavu ako akcionára obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

  Materiály
 4. 3.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2013

  Materiály
 5. 4.Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2016 - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 6. 4.Návrh na schválenie rozpočtového provizória - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 7. 5a.Informácia o postupe hlavného mesta SR Bratislavy v prípade spoplatnených parkovísk pred nemocnicou v mestskej časti Bratislava-Ružinov a nemocnicou Sv. Cyrila a Metoda v mestskej časti Bratislava-Petržalka

 8. 5.Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 9. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v Domove seniorov Lamač za účelom zabezpečenia zdravotníckych služieb pre obyvateľov zariadenia Domova seniorov Lamač, MUDr. Pavlovi Vencelovi a to za symbolické nájomné 1,00 eur za priestor o ploche 48,33 m2/rok

  Materiály
 10. 7.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, stavby so súpis. č. 1645 a pozemku parc. č. 1185, spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 11. 8.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 9379/2, Romanovi Achsovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 12. 9.Návrh na odňatie správy nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemkov parc. č. 9749/1, 9749/12, 36, 38, 40-45 a stavieb súp. č. 4944 na parc. č. 9749/1 a súp. č. 1730 na parc. č. 9749/12, mestskej príspevkovej organizácii MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy a na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Nivy, pozemkov parc. č. 9749/1, 9749/12-20, 35, 36, 38-45 a stavieb súp. č. 4944 na parc. č. 9749/1 a súp. č. 1730 na parc. č. 9749/12, obchodnej spoločnosti Twin City a.s. ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 13. 9a.Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava – Schwechat

 14. 10.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 582/1993 zo dňa 16. 12. 1993, ktorým bol schválený nájom pre Slovenskú národnú stranu so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 15. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2848/157, pre spoločnosť ATM DEVELOPMENT s. r. o., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 16. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3420/8, spoločnosti YIT Reding a.s., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 17. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Antonovi Hercegovi, JUDr. Zuzane Hercegovej a Ing. arch. Romanovi Hájkovi - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 18. 14.Návrh na schválenie dočasného vyňatia z bytového fondu 2-izbového bytu č. 18 vo výmere 49,05 m2 v bytovom dome súp. č. 3162 na pozemku parc. č. 3651/147 na Veternicovej 12 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pre Slovenskú filharmóniu so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ

  Materiály
 19. 15a.Informácia o príprave vodného diela Pečiansky les - Sihoť

 20. 15.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a námestia a o zmene názvu námestia v mestských častiach Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Petržalka a Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 21. 16.Návrh Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a Rámcovej investičnej zmluvy na roky 2014 - 2023 - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 22. 17.Návrh zmluvy o nájme majetku medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Dopravným podnikom Bratislava, a.s. – uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 23. 18.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. . – uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 24. 19.Návrh financovania obnovy vozidlového parku pre MHD

  Materiály
 25. 20.Návrh na pokračovanie prechodného obdobia do spustenia III. etapy IDS BK, počas ktorého sa v dopravných prostriedkoch DPB, a.s. bezplatne prepravujú držitelia preukazov ťažko zdravotne postihnutej osoby na základe preukázania sa preukazom 3

  Materiály
 26. 21.Sumár krokov (predaj akcií SPaP) – uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 27. 22.Participatívny rozpočet na rok 2014 - materiál prerokovaný 29.1.2014

 28. 24.Správa o aktivitách Bratislavského dobrovoľníckeho centra v r. 2013 - materiál prerokovaný 29.1.2014

 29. 25.Návrh Zásad poskytovania jednorazového finančného príspevku obetiam domáceho násilia - materiál prerokovaný 29.1.2014

  Materiály
 30. 26.Návrh na delegovanie právomocí zriaďovateľa na primátora vo veci schvaľovania správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ/CVČ za predchádzajúci školský rok - materiál prerokovaný 29.1.2014

  Materiály
 31. 27.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava - materiál prerokovaný 29.1.2014

  Materiály
 32. 28.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2014 - materiál prerokovaný 29.1.2014

  Materiály
 33. 29.Návrh na zrušenie bodu 2. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1317/2013 zo dňa 24. 10. 2013, ktorým bolo schválené použitie finančných prostriedkov na kúpu pozemkov vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave - materiál prerokovaný 29.1.2014

 34. 30.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu vo veľkosti 1/50 k pozemkom v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12813/2, parc. č. 12813/4, parc. č. 12813/5 a parc. č. 12815, vo vlastníctve Katharina Clauder - materiál prerokovaný 29.1.2014

  Materiály
 35. 31.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu vo veľkosti 2/300 k pozemkom v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12813/2, parc. č. 12813/4, parc. č. 12813/5 a parc. č. 12815, vo vlastníctve Dr. Lászlóne Botfay - materiál prerokovaný 29.1.2014

  Materiály
 36. 32.Návrh na odpustenie poplatkov z omeškania vo výške 15 841,91 € - materiál prerokovaný 29.1.2014

  Materiály
 37. 33.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Medzilaborecká 9, Jelačičova 18, Tehelná 11, Ladislava Dérera 2, Tehelná 13, 15, Ušiakova 4, Heyrovského 13, Pifflova 11, Beňadická 4, Beňadická 2 vlastníkom bytov - materiál prerokovaný 29.1.2014

  Materiály
 38. 34.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome a hromadných garážach Hlaváčikova 35, Martinčekova- garáže vlastníkom garáží - materiál prerokovaný 29.1.2014

  Materiály
 39. 35.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 4 - materiál prerokovaný 29.1.2014

  Materiály
 40. 36.Interpelácie - materiál prerokovaný 29.1.2014

 41. 37.Rôzne - materiál prerokovaný 29.1.2014

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o odpísaní nevymožiteľných pohľadávok hlavného mesta SR Bratislavy

 4. d.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch zadaných oddelením správy nehnuteľností

 5. e.Informácia o zmene organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 15.11. 2013

 6. f.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou v mestskej rozpočtovej organizácii Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava

 7. g.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou v mestskej rozpočtovej organizácii Centra voľného času Hlinícka 3, Bratislava

 8. h.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Palkovičova 5, Tehelná 9, 11, Višňová 9, 11, Tehelná 13, 15, Jamnického 16, Hlaváčikova 24, Tupolevova 4, Rovniankova 9, Blagoevova 20, Šustekova 11, Turnianska 4 vlastníkom bytov

 9. i.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac november od 01.11.2013 do 20.11.2013