Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 17.03.2022

 1. 1.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu ulice v mestskej časti Bratislava-Čunovo

 2. 2.Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021

 3. 3.Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2022

 4. 4.Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

 5. 5.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia parku na Dunajskej ulici – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

 6. 6.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejného priestoru Čerešňový sad - Legionárska – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

 7. 7.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejného priestoru Motýlia lúka - Pri kríži – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

 8. 8.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu - 1. etapa – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

 9. 9.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia vnútrobloku Poľská – Justičná – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

 10. 10.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020

 11. 11.Návrh riešenia dopravy do Hainburgu a/D

 12. 12.Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Machnáč, v znení zmien a doplnkov

 13. 13.Návrh Dodatku č.1 ku Zmluve o spolupráci

 14. 14.Informačná správa o odpočte implementácie Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 2030

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži

 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti nebytových priestorov v prevádzkovej budove Sauna Rosnička v Bratislave pre nájomcu Silvia Ceraulo, Landauova 4, Bratislava

 17. 17.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia OVS – prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom prevádzkovania bufetu – parc. č. 2741, k. ú Karlova Ves

 18. 18.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia OVS – prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom prevádzkovania bufetu – parc. č. 2875 a 2742/5, k. ú Karlova Ves

 19. 19.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, Vývojová ulica, parc. č. 588/4, Štefanovi Meggyesimu a Kataríne Meggyesiovej

 20. 20.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10109/15, PaedDr. Dane Magdolénovej a Ing. Františkovi Hrdinovi

 21. 21.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/13 a parc. č. 573/14, Ing. Ivanovi Kollárovi s manželkou, Koprivnická ulica

 22. 23.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 478/1, žiadateľovi spoločnosti ANV, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 23. 24.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou – Železnicami Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

 24. 25.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa bytu č. 3 za byt č. 4 v bytovom dome na Dulovom námestí č. 9 v Bratislave, a návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu č. 3 v bytovom dome na Dulovom námestí č. 9 v Bratislave, k. ú. Nivy

 25. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu v zmluve o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave, sociálne zariadenie pre vodičov na Jasovskej ulici v k. ú. Petržalka

 26. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, Podunajské Biskupice, Karlova Ves, na zriadenie a užívanie komunitných záhrad

 27. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/1, spoločnosti Tank-o-mat Engineering s.r.o., so sídlom v Bratislave

 28. 29.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 891/36 a parc. č. 891/151, pre Slovenský zväz pozemného hokeja so sídlom v Bratislave

 29. 30.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb bez súp. čísla postavených na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3392/28, 3392/24 v areáli Čierny les, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, so sídlom v Bratislave

 30. 31.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa doplnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky č. 619/1997 zo dňa 23. 10. 1997 v znení uznesenia č. 957/2002 zo dňa 10. 10. 2002 a uznesenia č. 973/2013 zo dňa 27. 02. 2013, vo veci účelu nájmu prijatého k návrhu na nájom pozemkov v Bratislave, spoločnosti Carlton Property, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 31. 32.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 261/2011 zo dňa 29.09.2011, ktorým sa schválil ako prípad hodný osobitného zreteľa dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v areáli „Bratislava Shopping Center AUPARK“

 32. 33.Návrh na schválenie všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy

 33. 34.Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe súpis. č. 7723 na pozemku parc. č. 21466/1, pozemku parc. č. 21466/9 a časti pozemku parc. č. 22372/14, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 34. 35.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.38 vo výmere 67,12 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 35. 36.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m2 v stavbe bez súpisného čísla na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, v k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 36. 37.Návrh na nájom pozemku - vinice v Bratislave, k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 37. 38.Návrh na nájom viníc v Bratislave, k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 38. 39.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Rezidencie Machnáč, s. r. o. so sídlom v Bratislave, trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena

 39. 40.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, parc. č. 15641/14, k. ú. Ružinov, do priamej správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

 40. 41.Informácia o účasti členov – neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

 41. 42.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 31. 03. 2022

 42. 43.Rôzne

 43. 44.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 31. 03. 2022