Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 14.06.2018

 • 14. júna 2018, 09:00 h
 • Primaciálny palác, č.dv. 107
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pozvánka [52.98 kB]
 1. 1.Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2017 a hodnotiaca správa za rok 2017

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

 3. 3.Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za jednotlivé mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2018 – 2022 a na určenie výkonu funkcie primátora hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2018 – 2022

 4. 4.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – miestny poplatok za rozvoj a zmena čl. 91 ods. 1 písm. b)

 5. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Roľnícka ulica, k. ú. Vajnory, parc. č. 2694/13, Mgr. Martinovi Šimíčkovi a Zuzane Šimíčekovej

 6. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21664/2, Radovanovi Herichovi

 7. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3423/79 a parc. č. 3423/81, spoločnosti DP Real, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 8. 8.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, ulica Staré Grunty, parc. č. 2918/29, spoločnosti JUREAL s. r. o., so sídlom v Bratislave

 9. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1242/11, spoločnosti HDB GROUP, a.s., so sídlom v Bratislave

 10. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3393/4, parc. č. 3393/2, parc. č. 3392/25, parc. č. 3392/26, a prípadu pozemku pod vlastnou stavbou v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3394/2, Ing. Dagmar Jančovičovej

 11. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3, parc. č. 22198/6, parc. č. 22198/8, parc. č. 22198/9, parc. č. 15403/6, parc. č. 23014/22, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s., so sídlom v Bratislave

 12. 13.Návrh na predaj alebo nájom ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13, parc. č. 885/12, a stavby so súpis. č. 283, spoločnosti Vydrica a.s., so sídlom v Bratislave

 13. 14.Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu stavby, bez súpisného čísla – Mýtneho domčeka, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na pozemku, parc. č. 21343, mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 14. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/17, spoločnosti Carlton Property, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 15. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3556/2 a časti pozemku, parc. č. 3556/1, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa

 16. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 621, Marianovi Vacarelu

 17. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 4081/7, parc. č. 4081/47 a parc. č. 4081/50, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave

 18. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 487/2

 19. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5441, pre spoločnosť 4MG&P Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave

 20. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 1.40 v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Jaroslavovi Minárikovi Unimédia so sídlom v Partizánskom

 21. 22.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4263/1, 2, 3, 5, 6, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a na kúpu pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 474/55 a nasledovné, v správe Slovenského pozemkového fondu so sídlom v Bratislave

 22. 23.Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov – garážové stojiská nachádzajúce sa na Bajzovej 8/A v Bratislave, k. ú. Nivy, garážové stojiská na Námestí M. Benku 1 – 16, k. ú. Staré Mesto, garážové stojiská na Jurigovom nám. 1 – KOTVA, k. ú. Karlova Ves, garáže na Tománkovej 5, k. ú. Karlova Ves, garáže na Jasovskej 6 – 8, k. ú. Petržalka, formou priameho nájmu

 23. 24.Návrh na schválenie zámeru na nájom častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9 a parc. č. 3284/29 vo vnútrobloku Suché mýto – Veterná formou priameho nájmu

 24. 25.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 15 – Bosákova ul., spoločnosti Autoklub Slovakia Assistance s.r.o., so sídlom v Bratislave

 25. 26.Návrh na predaj podielu na pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1533/2, Mošovského ulica, Danielovi Slašťanovi s manželkou Janou Slašťanovou ako realizácia zákonného predkupného práva

 26. 27.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3553/22 a parc. č. 3553/15, Dvojkrížna ulica, spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku

 27. 28.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 4015/23, zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, spoločnosti RODEX CAR, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 28. 29.Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových garáží v Bratislave, k. ú. Ružinov, Teslova ulica, parc. č. 15263/10 – 16 a 15263/18 – 19

 29. 30.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11370/4, parc. č. 11370/5, parc. č. 11370/7-9, parc. č. 11370/11, parc. č. 11370/14, parc. č. 11370/16 a parc. č. 11370/17, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Moravskej ul.

 30. 31.Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových garáží v Bratislave, k. ú. Ružinov, Pažítkova ulica, vlastníkom garáži situovaných na pozemkoch

 31. 32.Návrh na kúpu pozemkov nachádzajúcich sa v Bratislave, v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2725/43 a parc. č. 2727/82, od ich výlučného vlastníka CEEbase s. r. o., so sídlom v Bratislave, a pozemkov parc. č. 2725/45 a parc. č. 2725/8, od ich výlučného vlastníka ITB Development a.s., so sídlom v Bratislave ako majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva k týmto pozemkom

 32. 33.Návrh na zriadenie vecných bremien na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Best in Parking - Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave

 33. 34.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 527, Blagoevova ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

 34. 35.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 879/2017 zo dňa 25. 05. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Baltská 3

 35. 36.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadných garážach na ulici Martinčekova - garáže, v samostatne stojacich garážach na ulici Hanulova – garážový objekt A, vlastníkom garáží

 36. 37.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Blumentálska 16, Martinčekova 15, Narcisová 14, 16, Nezábudková 6, Kolískova 12, Tranovského 30, Rovniankova 6B, Krásnohorská 1, Miletičova 29, Púpavová 13, Hany Meličkovej 2, Bakošova 44, Znievska 9, Tupolevova 3, vlastníkom bytov

 37. 38.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s

 38. 39.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s

 39. 40.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

 40. 41.Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2017

 41. 42.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 858/2017 zo dňa 25.05.2017, ktorým schválilo Metodiku hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

 42. 43.Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

 43. 44.Návrh na prerozdelenie Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave

 44. 45.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti

 45. 46.Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 46. 47.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 – 2020

 47. 48.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 28. 06. 2018

 48. 49.Rôzne

 49. 50.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 28. 06. 2018

Informačné materiály

 1. a.Informácia o stave riešenia predaja pozemkov v k. ú. Staré Mesto, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 600/1997 z 25. 09. 1997, ktoré bolo zrušené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 997/2017 zo dňa 20. 11. 2017