Bod č. 22

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4263/1, 2, 3, 5, 6, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a na kúpu pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 474/55 a nasledovné, v správe Slovenského pozemkového fondu so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.