Bod č. 26

Návrh na predaj podielu na pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1533/2, Mošovského ulica, Danielovi Slašťanovi s manželkou Janou Slašťanovou ako realizácia zákonného predkupného práva


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.