Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 12.11.2020

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

 2. 2.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie

 3. 4.Návrh na zmenu stanov a štatútu predstavenstva obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

 4. 5.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

 5. 6.Návrh na zvýšenie základného imania a zmenu zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o.

 6. 6a.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke, konsolidovanej účtovnej závierke a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

 7. 7.Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Domov seniorov Lamač, Na barine 5, 841 03 Bratislava

 8. 8.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a na odpísanie premlčanej pohľadávky a záväzkov v Dome tretieho veku

 9. 9.Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016

 10. 10.„baum_cityregion_projekt inštitucionalizácie mestského regiónu BAUM“ – etablovanie dlhodobej spolupráce s Dolným Rakúskom a Burgenlandskom

 11. 12.Návrh na zriadenie komisie pre posudzovanie návrhov na udelenie a odňatie čestného občianstva hlavného mesta SR Bratislavy Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 12. 13.Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy

 13. 14.Záverečná správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020

 14. 15.Predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010-2020

 15. 16.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

 16. 17.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v budove výukového bazéna na Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave pre nájomcu Fond na podporu športu ako prípad hodný osobitného zreteľa

 17. 18.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa stavebných objektov v Bratislave, k. ú. Nivy, a zriadenie vecného bremena, v prospech spoločnosti Stanica Nivy s. r. o., so sídlom v Bratislave

 18. 19.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5269/62 a ostatné, žiadateľkám Rozálii Pappovej a Juliane Gyetvaiovej

 19. 20.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, do podielového spoluvlastníctva spoločnosti XL, six s.r.o. so sídlom v Bratislave, a spol., Kremeľská ulica

 20. 21.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1769/3, Petrovi Poltárskemu s manželkou

 21. 22.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľnosti v okrese Pezinok, k. ú. Limbach, pozemku parc. č. 1213/8 s príslušenstvom, Pavlovi Chovancovi

 22. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe so súpisným číslom 1280 na pozemku parc. č. 345, na Sedlárskej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre žiadateľa Patrícia Šimbochová SIPA s miestom podnikania v Bratislave

 23. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 19779, spoločnosti BRATISLAVA WEST GATE, s. r. o. so sídlom v Bratislave

 24. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21885/1, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

 25. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavebných objektov v Bratislave, nachádzajúcich sa na Vrančovičovej ulici v k. ú. Lamač, na električkovej trati Račianske mýto - Gaštanový hájik v k.ú. Nové Mesto, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave

 26. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/1 a parc. č. 3047, pre spoločnosť South City W, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 27. 27a.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21795/2, parc. č. 21793/1, parc. č. 21793/2, k. ú. Nivy, parc. č. 9193/501, parc. č. 9193/6, v prospech spoločnosti Eurovea 2, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 28. 28.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, do správy príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave

 29. 29.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1210/2018 zo dňa 27. 09. 2018, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, lokalita Filiálka, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 30. 30.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 102,47 m² v stavbe so súpis. č. 3038 na pozemku parc. č. 2823 na Jasovskej 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 31. 31.Návrh na nájom stavby bez súpisného čísla – Mýtneho domčeka, postavenej na pozemku parc. č. 21343 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 32. 32.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku HB Blok Astrová 1,3, vlastníkovi nebytového priestoru

 33. 33.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Komárnická 46, Ondrejovova 9, Mesačná 13, Vietnamská 40, 42, Družstevná 6, Silvánska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, Pod Rovnicami 11, Hanulova 1, Tranovského 41, Furdekova 6, Vilová 17, Gessayova 12, Šášovská 16, Topoľčianska 19, vlastníkom bytov

 34. 34.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 164/2019 zo dňa 25. 04. 2019, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Bebravskej 16, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019 , ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu k bytovému domu na Haburskej 3

 35. 35.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 11. 2020

 36. 36.Rôzne

 37. 37.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 26. 11. 2020

Informačné materiály

 1. a.Informácia o plnení časti B bodu 4 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 692/2016 zo dňa 07.-08. 12. 2016 týkajúceho sa stavby parkoviska na Palkovičovej ulici v Bratislave