Bod č. 20

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, do podielového spoluvlastníctva spoločnosti XL, six s.r.o. so sídlom v Bratislave, a spol., Kremeľská ulica


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.