Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 12.05.2016

 • 12. mája 2016, 09:00 h
 • Primaciálny palác, č.dv. 107
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pozvánka [41.44 kB]
 1. 1.Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúci sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 2382/7 a parc. č. 2588/12 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov JUDr. Branislavovi Boreckému a Mgr. Marcele Boreckej

 2. 2.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2860/4, do vlastníctva Mgr. Branislava Bučka s manželkou

 3. 3.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4974/8, pre Adnan Alhaj Mohamad trvale bytom v Bratislave

 4. 4.Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu Zmluvy o nájme pozemkov a stavby č. 078306051200 pre OZ Vagus so sídlom v Bratislave

 5. 5.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6074/1 a parc. č. 6074/2, do podielového spoluvlastníctva Mgr. Róberta Bereša a Mgr. Marcele Berešovej

 6. 7.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k.ú. Vinohrady, parc. č. 19379/2 a parc. č. 22304/4, v prospech Ing. arch. Milana Chudého a spol.

 7. 8.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby na pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9918/83, PaedDr. Ladislavovi Smolenovi

 8. 8a.Návrh na vybudovanie cyklotrás vo Vrakuni

 9. 9.Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody na pozemky v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2286/10, parc. č. 2286/45, s Tatianou Schniererovou a Mgr. Ľudmilou Machatsovou

 10. 9a.Návrh na zverenie pozemku pod futbalovým ihriskom registra C-KN parc. č. 918 na Molecovej ulici a o zverenie spoluvlastníckeho podielu v stavbe telocvične a šatní v objekte Základnej umeleckej školy J. Kresánka na Karloveskej ulici č. 3 v Bratislave do správy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

 11. 10.Odpustenie dlhu, pozostávajúceho z príslušenstva – zmluvnej pokuty vo výške 3 947,48 €, žiadateľ EUREST, spol. s r.o., IČO: 31 342 809

 12. 11.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

 13. 12.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

 14. 13.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s.

 15. 14.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

 16. 14a.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Halbart – Slovakia a.s.

 17. 15.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 18. 16.Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave na roky 2016 – 2018 - doplnená

 19. 17.Návrh Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra voľného času Kulíškova 6, Bratislava

 20. 18.Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015

 21. 19.Informácia o projektoch podporených finančným príspevkom v zmysle výzvy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na poskytnutie finančného príspevku na podporu projektov subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave pre rok 2015

 22. 20.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mozartova 13, Jelačičova 18, Polárna 2, Baltská 7, Riazanská 52, Račianska 35, 37, Plickova 4, 6, 8, 10, Gelnická 20, 22, Pribišova 33, Saratovská 17, Janka Alexyho 7, Röntgenova 2, Blagoevova 10, 12, Blagoevova 14, 16 vlastníkom bytov

 23. 21.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 26. 5. 2016

 24. 22.Rôzne

 25. .Informačné materiály:

 26. a.Informácia o príprave sčítania ľudí bez domova na území hlavného mesta SR Bratislava a súhlas s podpísaním dohody o spoluprácu s Inštitútom pre výskum práce a rodiny