Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 02.02.2017

 • 2. februára 2017, 09:00 h
 • Primaciálny palác, č.dv. 107
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pozvánka [52.38 kB]
 1. 1.VZN o zákaze umiestniť na území hlavného mesta SR Bratislava herňu

 2. 2.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc. č. 1336/28, do vlastníctva spoločnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP s.r.o., so sídlom v Bratislave

 3. 3.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Nivy, parc. č. 15515/46, spoločnosti Dexterity s.r.o., so sídlom v Bratislave

 4. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc. č. 15651/184, Ing. Kataríne Kullovej

 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 4375/5, 8, parc. č. 4432/6-10, 12, 15, pre Ing. Alexandra Rozina, CSc.

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe, súpis. č. 108, na pozemku parc. č. 11307 na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 602/2012 zo dňa 31.5.2012, ktorým bol schválený nájom pre Kolkársky klub Spoje Bratislava so sídlom v Bratislave

 8. 8.Návrh na prevod ako prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa spoluvlastníckeho podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4365/1, prislúchajúceho ku garáži č. 2-233, 1. p. v garážovom dome na Wolkrovej ulici č. 2, súpis. č. 3330, do vlastníctva Ing. Romanovi Ružičkovi

 9. 9.Protest prokurátora proti § 1 ods. 1, 2 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 10. 10.Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/1993 z 09. 09. 1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 11. 11.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 – 2020

 12. 12.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedobytnej pohľadávky vo výške 325 223,07 Eur s príslušenstvom voči dlžníkovi JUVENUS s.r.o. (právnemu nástupcovi spoločnosti RIGHT STEP s.r.o.)

 13. 13.Návrh na schválenie zníženia nájomného o 50 % zo všetkých nájomných zmlúv v platnom znení uzatvorených s nájomcami HC SLOVAN Bratislava – mládež, občianske združenie a Športový hokejový klub KŠK Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 684/2016

 14. 14.Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 496/2008 časť C bod 2.2 a bod 2.3 zo dňa 25. 09. 2008 – Koncepcia rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky

 15. 15.Petícia: Za reguláciu poľovníctva v lesoparku

 16. 16.Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1798/2014 zo dňa 23. 10. 2014 príspevkovou organizáciou Mestské lesy v Bratislave

 17. 17.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za šk. r. 2015/2016

 18. 18.Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2014 – 2015

 19. 19.Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2016

 20. 20.Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov jesene života

 21. 21.Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Lamač

 22. 23.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3144/27, parc. č. 3144/28, parc. č. 3144/31, parc. č. 3144/43, parc. č. 3144/44, parc. č. 3144/45, parc. č. 3144/62, parc. č. 3144/63 a parc. č. 3144/65, do vlastníctva Martin Klíma – AUTO DAREX, so sídlom v Bratislave

 23. 24.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 24. 25.Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemku v hlavnom meste SR Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7785/9, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

 25. 26.Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Polereckého

 26. 27.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 140,78 m² v stavbe, súpis. č. 419, na pozemku parc. č. 21 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 27. 28.Návrh na nájom nebytového priestoru 906 vo výmere 151,19 m² v stavbe, súpis. č. 242, na pozemku parc. č. 315 na Panskej 2 v Bratislave. k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 28. 29.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 550,65 m² v stavbe, bez súpisného čísla, na pozemku parc. č. 3392/25 v Čiernom lese v Bratislave, k. ú. Ružinov, zapísanom na LV č. 1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 29. 30.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 63,70 m² v stavbe, súpis. č. 2173, na pozemkoch parc. č. 1137 a 1138 na Cabanovej 15 a 17 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 30. 31.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m² v stavbe, súpis. č. 5962, na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 31. 32.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 458,04 m² v stavbe, súpis. č. 3175, na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 32. 33.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06 m² v stavbe, súpis. č. 3175, na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 33. 34.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 64,26 m² v stavbe, súpis. č. 3514, na pozemku parc. č. 1426/587 na Hany Meličkovej 11A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 34. 35.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 90,07 m² v stavbe, súpis. č. 3514, na pozemku parc. č. 1426/587 na Hany Meličkovej 11A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, zapísanej na LV č. 46, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 35. 36.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 28,30 m² v stavbe, súpis. č. 102506, na pozemku parc. č. 10319/1 na Odborárskom námestí 4 – 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 36. 37.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 284,50 m² v stavbe, súpis. č. 3069, na pozemku parc. č. 2470 na Jasovskej 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 37. 38.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 903 vo výmere 280,53 m² v stavbe, súpis. č. 3069, na pozemku parc. č. 2469/1 na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 38. 39.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 902 vo výmere 396,20 m² v stavbe, súpis. č. 3042, na pozemku parc. č. 2468/1 na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 39. 40.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 16. 02. 2017

 40. 41.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016

 2. b.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 4. štvrťroka 2016

 3. c.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov

 4. d.Informácia o stave predložených inventarizácií nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestským častiam k 31.12.2016

Nezaradené materiály

 1. .Materiály mimo pozvánky

 2. .Návrh na zmenu Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj

 3. .Návrh na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj č. 15/2016 z 08. 12. 2016