Bod č. d

Informácia o stave predložených inventarizácií nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestským častiam k 31.12.2016


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.