Bod č. 25

Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemku v hlavnom meste SR Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7785/9, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.