Bod č. 29

Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 550,65 m² v stavbe, bez súpisného čísla, na pozemku parc. č. 3392/25 v Čiernom lese v Bratislave, k. ú. Ružinov, zapísanom na LV č. 1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.