Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 16.09.2021

 1. 1.Kontrola zápisnice a uznesení, schválenie programu

 2. 2.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitého zreteľa týkajúceho sa prenájmu priestorov športovej haly CVČ Hlinícka 3 pre SSOŠ HOST

  Materiály
 3. 3.Koncepcia rozvoja centier voľného času

 4. 4.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mlynské nivy 44/C, 821 09 Bratislava ako súčasti Súkromnej materskej školy, Mlynské nivy 44/C do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.1.2022. Zriaďovateľ: Detské centrum, s. r. o., Bebravská 2, 821 07 Bratislava.

  Materiály
 5. 5.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy, Znievska 3025/9-11, 851 06 Bratislava, a Súkromného školského klubu detí, Znievska 3025/9-11, ako súčasti Súkromnej základnej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2022. Zriaďovateľ: Ohnisko, o. z., Budatínska 31, 851 01 Bratislava.

  Materiály
 6. 6.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Pressburg Montessori Preschool, Hummelova 4, 811 02 Bratislava a Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Hummelova 4, Bratislava ako súčasti Súkromnej materskej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.11.2021. Zriaďovateľ: Prešporčatá, o. z., Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava.

 7. 7.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Dragon Kids, Hrebendova 44/C, 811 02 Bratislava a Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Hrebendova 44/C, Bratislava ako súčasti Súkromnej materskej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.10.2021. Zriaďovateľ: Dragon Kids s. r. o., Martinengova 22, 811 02 Bratislava.

 8. 8.Rôzne
  1. Konferencia bratislavských učiteľov (ústna informácia)