Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 26.06.2017

 • 26. júna 2017, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 • Pozvánka [37.68 kB]
 1. 1.Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2016 a hodnotiaca správa za rok 2016

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

 3. 6.Protest prokurátora sp. zn.: Kd 141/17/1100-11, proti Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2017 zo dňa 30.3.2017 o zákaze umiestnenia herní na území hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 4. 5.Protest prokurátora sp. zn.: Kd4/17/1100-3, proti Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2016 z 08.12.2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia

  Materiály
 5. 7.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. dňa 26. júna 2017

  Materiály
 6. 4.Zásady poskytovania dotácií na rekonštrukciu všeobecne prospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

 7. 8.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. dňa 26. júna 2017

  Materiály
 8. 3.Návrh na personálne zmeny v nadácii „Nadácia Bratislava“

 9. 9.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. dňa 30. júna 2017

 10. 10.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

  Materiály
 11. 12.Návrh na odpustenie dlhu vo výške 56.001,32 Eur, žiadateľ Živnostník Juraj Chmela – AKTIV, Lediny 29/A, 841 03 Bratislava, IČO: 17 384 273. zapísaný v živnostenskom registri č. 104-6007, Okresným úradom Bratislava

 12. 13.Návrh na neuplatnenie alebo uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, stavbe súpis. č. 670 na parc. č. 3338 a pozemku parc. č. 3338 – Panenská 17, vo vlastníctve spoločnosti URBIA DEVELOPMENT s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 13. 14.Rôzne