Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 11.04.2016

 • 11. apríla 2016, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 • Pozvánka [31.88 kB]
 1. 1.Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ul. Staré grunty 47, k.ú. Karlova Ves, parc.č. 2986 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže.

 2. 2.Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Hodonínskej 44, k.ú. Záhorská Bystrica, parc.č. 3219 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže.

  Materiály
 3. 3.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy.

 4. 4.Zámer pripravovaného projektu : Projekt BAUM

  Materiály
 5. 5.Návrh predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 792/12, Zite Korbašovej, MUDr. Edite Koníkovej, CSc. a MUDr. Jane Dekyskej do podielového spoluvlastníctva.

 6. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 2079/28, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Orságovcov

  Materiály
 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5349/2, parc. č. 5349/5, parc. č. 5349/22, pre Mestskú časť Bratislava - Podunajské Biskupice so sídlom v Bratislave

  Materiály
 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12290/1, parc. č. 12290/12, spoločnosti PBL s. r. o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/1 a parc. č. 3047 pre spoločnosť Avestus Petržalka s. r. o. so sídlom v Bratislave

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Karlova Ves, Petržalka a Rača, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Nájomnej zmluve č. 07 83 0166 04 00 na dobu určitú do 31.08.2039, predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0363 06 00 na dobu určitú do 31.08.2039 a nájom pozemku registra „E“ parc. č. 5799 a 5800 v k. ú. Petržalka, pre Zemegulu, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 12. 12.Návrh na mimosúdne riešenie súdneho sporu k nehnuteľnostiam v Bratislave, k.ú. Petržalka, so spoločnosťou Súkromné gymnázium Mercury

 13. 13.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  Materiály
 14. 14.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Kupeckého 15, Trenčianska 62, Budovateľská 5, Páričkova 7, Košická 46, Hornádska 6, Baltská 1, Baltská 3, Baltská 7, Bieloruská 7, 9, 11, 13, Riazanská 52, 54, Račianska 35, 37, 39, Plickova 2, 4, 6, 8, 10, 12, Gelnická 20, 22, 24, Cígeľská 12, Jána Stanislava 9, Veternicová 5, Nejedlého 35, Ševčenkova 8, Ševčenkova 16, Jankolova 3, Mlynarovičova 3, Lachova 28, Romanova 44A, Beňadická 11, Znievska 7, Topoľčianska 10 vlastníkom bytov

  Materiály
 15. 15.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome na ulici Hlaváčikova 35 a v hromadných garážach na ul. Pečnianska 6 vlastníkom garáží

  Materiály
 16. 16.Rôzne