BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 11.03.2019

 1. 1.Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 - 2021

 2. 2.Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 3. 3.Informácia o aktuálnom dlhu HC SLOVAN Bratislava a.s. a jeho vývoj za predchádzajúce tri roky

  Materiály
 4. 4.Návrh na schválenie dodatku č.8/.../2019/N k Nájomnej zmluve č.42/2010 zo dňa 20.07.2010, ktorým sa rozširuje a upresňuje predmet nájmu o časť pozemku parc. č. 4358/38 a parc. č. 2038/1 v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k. ú. Trnávka, predlžuje platnosť nájomnej zmluvy na dobu do 31.12.2029 a spresňujú podmienky užívania predmetu nájmu pre Cable , s.r.o., Šustekova 37, 851 04 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na prenájom nebytových priestorov v budove FIT STARZ Tehelné pole , Odbojárov 7 v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, za účelom poskytovania masážnych služieb

  Materiály
 6. 6.Návrh na predaj hnuteľnej veci - ohradenia hracej plochy Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava – hokejového mantinelu EURO EXTRA z dôvodu jeho výmeny formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 7. 7.Návrh na vykonávanie opatrovateľskej služby hlavným mestom SR Bratislava a návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z IA MPSVaRSR

  Materiály
 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Centra pre deti a rodiny REPULS hlavného mesta SR Bratislavy a návrh Štatútu Centra pre deti a rodiny REPULS

  Materiály
 9. 9.Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač

  Materiály
 10. 10.Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 15664/11 k. ú. Ružinov, lokalita Martinský cintorín v správe mestskej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy firme Slávko Herák – BEDROCK KAMENÁRSTVO, so sídlom v Bratislave

 11. 11.Návrh na nájom pozemku o výmere 180 m2 ako časť parcely registra C KN č.19575/1 a stavby s. č. 13909 na parcele registra C KN č. 19575/3 v k.ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.

  Materiály
 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Trnávka, parc.č. 2737/103, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 13. 13.Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k.ú. Lamač, parc.č. 642/97, v prospech spoločnosti BORY, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 14. 14.Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľnosti do vlastníctva mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, stavby súpis. č. 5458, k.ú. Devínska Nová Ves

  Materiály
 15. 15.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Martinengova 26, Narcisová 16, Belinského 25, Hálova 12, Jasovská 49, vlastníkom bytov

  Materiály
 16. 16.Rôzne