Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 04.10.2021

 1. 1.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

  Materiály
 2. 2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením

  Materiály
 3. 3.Návrh na podnájom nebytových priestorov - bufet, sklad a priľahlý foyer o celkovej výmere 39,25 m², nachádzajúce sa na 1. poschodí Divadla P.O. Hviezdoslava, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 4. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru - garáže, nachádzajúcej sa v stavbe súpis. č. 3460, postavenej na pozemku parc. č. 1426/565, na Tománkovej 5 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, Petrovi Dubovskému, na dobu neurčitú

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 22216/11, občianskemu združeniu Organizácii muskulárnych dystrofikov v SR, so sídlom v Bratislave

 6. 6.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní vzájomných vzťahov a návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave pod reklamnými stavbami typu „megaboard“ a „billboard“, spoločnosti NUBIUM, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 1b vo výmere 10,37 m², nachádzajúceho sa v stavbe súpis. č. 1188, postavenej na pozemku parc. č. 2886, na Batkovej ulici č. 2 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka, pre Športovú školu Galaktikos – florbalový klub o. z., so sídlom v Bratislave, na dobu neurčitú

 8. 8.Návrh na nájom viníc v Bratislave, k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 9. 9.Návrh na nájom vinice v Bratislave, k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 10. 10.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06 m² v stavbe súpis. č. 3175 na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 11. 11.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21691/7, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 12. 12.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Invesco Bratislava Hotel Investment a.s., so sídlom v Bratislave

 13. 13.Návrh na ukončenie nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytových priestorov bývalej Lekárne U Salvatora na Panskej 35 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, dohodou

 14. 14.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 1, Stropkovská 1, 3, 9, 11, 13, 17, 19, 21, Páričkova 19, Súmračná 16, Vrútocká 40, Vŕbová 8, 10, Družstevná 4, Karloveská 29, Pribišova 4, Homolova 8, Bakošova 8, Milana Marečka 7, Pavla Horova 11, Pečnianska 11, Vígľašská 21, vlastníkom bytov

  Materiály
 15. 15.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Stropkovská 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 19, 21, Palkovičova 13, Jégeho 5, Ružová dolina 9, Vŕbová 8, 10, Kuklovská 35, Hany Meličkovej 23, Iľjušinova 4, Ševčenkova 22, Nobelovo námestie 10, Vavilovova 22, Brančská 9, Jasovská 39, Jasovská 47, vlastníkom bytov

 16. 16.Rôzne