Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 30.03.2017

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28. 02. 2017

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

 3. 2a.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 vykonaných na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 648/2016 zo dňa 07. - 08.12.2016

 4. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky o zákaze umiestniť na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava herne

 5. 3a.Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016

 6. 3b.Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2016

 7. 4.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - parkovacia politika

 8. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/11, parc. č. 21378/20, parc. č. 21377/13, parc. č. 21378/4, parc. č. 21378/21, parc. č. 21378/33, parc. č. 21375/6, parc. č. 21375/7, Spojeným štátom americkým

 9. 8.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 146/1, do podielového spoluvlastníctva Ing. Ľubice Valáškovej, Ing. Petra Valáška v podiele ½ a Ing. Nadeždy Fuksovej v podiele ½

 10. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2489/3, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Velgosovcov

 11. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1035/2, parc. č. 1035/3 a parc. č. 1035/4

 12. 11.Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor, č. 048806261600 zo dňa 21. 10. 2016, ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou „D1 Bratislava Križovatka Prievoz - rekonštrukcia“, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave

 13. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1 a parc. č. 5398/1 pre spoločnosť VODOTIKA – MG spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 14. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1250, parc. č. 1251, parc. č. 1252/1, parc. č. 1252/2, parc. č. 1253/1, parc. č. 1253/7 a stavby, súpis. č. 8232, pre Asociáciu ochrancov zvierat na Slovensku so sídlom v Bratislave

 15. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 691/4, jednotlivým vlastníkom pozemkov v k. ú. Čunovo, zastúpeným Ing. arch. Danielom Szabó, PhD.

 16. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 475/7, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave

 17. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21896, JUDr. Emilovi Molnárovi

 18. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5144, parc. č. 5145, parc. č. 5146, parc. č. 5148/3, parc. č. 5150 pre Slovak Telekom, a.s., so sídlom v Bratislave

 19. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 543/4, mestskej časti Bratislava-Čunovo

 20. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v podchode na Hodžovom námestí, k. ú. Staré Mesto, pre užívateľov nebytových priestorov v podchode

 21. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3685, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa

 22. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 887/1, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa

 23. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1024/13, parc. č. 891/3, parc. č. 1497/135, parc. č. 1497/136 a častí pozemkov parc. č. 1024/1 a parc. č. 513/3, pre mestskú časť Bratislava-Rača

 24. 23.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 25. 24.Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/1993 z 09. 09. 1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 26. 25.Návrh na schválenie Metodiky hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

 27. 26.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

 28. 27.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 29. 28.Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom NS MHD 1 č. MAG 404497/2016

 30. 29.Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2017-2020

 31. 29a.Zámer na umožnenie jazdy cyklistov vo vyhradených pruhoch pre verejnú hromadnú dopravu (tzv. BUS pruhoch)

 32. 29b.Bezplatné cestovné pre deti a študentov ŤZP dochádzajúcich do špecializovaných škôl v Bratislave

 33. 30.Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1405/2014 časť C bod 1 – Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy

 34. 31.Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 06. 2013 - Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat

 35. 32.Návrh na schválenie dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny mestskej príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava

 36. 33.Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností

 37. 34.Súťaž návrhov projektov na prevádzkovanie útulku na Rebarborovej č. 17 v Bratislave

 38. 35.Návrh na kúpu pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2341/3, 2340/14, 2340/15 a 915/2, od Slovenského pozemkového fondu ako ich správcu majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva

 39. 36.Návrh na schválenie zámeru - prenájom častí pozemkov v mestskej príspevkovej organizácii Zoologická záhrada Bratislava parc. č. 2765, 2754/1, 2754/2, 2875, 2741, 2879, 2742/5, 2888/10, 2886, k. ú. Karlova Ves

 40. 37.Návrh na schválenie zámeru - prenájom časti pozemku v mestskej príspevkovej organizácii Zoologická záhrada Bratislava, parc. č. 2883, k. ú. Karlova Ves

 41. 38.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2670/7, 2670/11, 2670/26, 2670/27, 2670/28, Silvii Brandisovej v podiele 1/3, Ladislavovi Brandisovi v podiele 1/3 a Márii Darvašovej v podiele 1/3 – majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbami a pozemkov k nim priľahlým

 42. 39.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1469/6, 1469/8, zastavaných stavbami garáží vo vlastníctve nadobúdateľov, PharmDr. Petrovi Kuczmannovi a spol.

 43. 41.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mozartova 13, Martinengova 18, Mierová 16, Dohnányho 20, 24, Miletičova 29, Miletičova 46, Trenčianska 52, Kulíškova 21, Páričkova 3, Páričkova 15, Páričkova 23, Záhradnícka 75, 77, 79, 81, Bajzova 8, Čiližská 22, Korytnická 7, Baltská 1, Baltská 3, Višňová 7, Plickova 12, Rustaveliho 5, Hany Meličkovej 9, Pribišova 17, Hlaváčikova 28, Nemčíkova 7, Kpt. Jána Rašu 13, Nejedlého 16, Karola Adlera 26, Tranovského 28, 30, Tranovského 35, Ľuda Zúbka 13, Studenohorská 39, Jána Smreka 22, Ševčenkova 31, Holíčska 25, Iľjušinova 6, Markova 13, Tupolevova 7, Hálova 8, Wolkrova 41, Pifflova 6, 8, Jungmannova 6, Lenardova 4, Jungmannova 10, Pečnianska 11, Furdekova 8, Rovniankova 9, Gessayova 33, Haanova 50, Blagoevova 14, 16, Beňadická 9, Brančská 11, vlastníkom bytov

 44. 42.Petícia za znovuobnovenie trasy linky č. 95

 45. 43.Petícia proti výstavbe náhradných nájomných bytov v lokalitách Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Poloreckého (materiál bude prerokovaný o 16:30 h ako druhý po vystúpení občanov)

 46. 43a.Návrh na schválenie dohody o skončení nájmu nehnuteľností prenajatých Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 3/1997 spoločnosti HOREST, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave - AKO TRETÍ PO VYSTÚPENÍ OBČANOV

 47. 43b.Návrh na zverenie školského areálu Spojenej školy, Tilgnerova 14 do majetku Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves - AKO ŠTVRTÝ PO VYSTÚPENÍ OBČANOV

  Materiály
 48. 43c.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 - bod 5.2.2 protokolu

 49. 44.Informácia o účasti členov – neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 50. 45.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 51. 46.Interpelácie

 52. 47.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. d.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

 4. e.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mlynarovičova 11, vlastníkom bytov

 5. f.Informácia o prevode vlastníctva bytov v bytovom dome na ulici Veternicová 12 - dopredaj

 6. h.Informácia o procese centralizácie mestského kamerového systému

 7. i.Informácia o zabezpečení obstarávania Územného plánu zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016

  Materiály
 8. j.Posúdenie možnosti financovania projektu cyklotrasy Sihoť - Pod Záhradami

  Materiály
 9. k.Informácia o zmene Organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 1. februára 2017

 10. l.Vhodné lokality na útulok pre opustené zvieratá

  Materiály
 11. m.Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných oddeleniami magistrátu, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016.

 12. n.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac január 2017

Nezaradené materiály

 1. .Zvýšenie bezpečnosti okolí Pentagonu v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa