Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 26.02.2015

 • 26. februára 2015, 08:30 h
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 1. 0.Informácia o práci s elektronickými materiálmi Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy - ústna informácia

 2. 1.Návrh zasadacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy – materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 3. 2.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 1. 2015 a predĺženie termínu plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s termínom plnenia k 28. 2. 2015

 4. 2a.Riešenie situácie ohľadom výstavby podzemných garáží na severnej terase Národnej kultúrnej pamiatky Bratislavského hradu

  Materiály
 5. 3.Nájom nebytových priestorov v budove Mestského ústavu ochrany pamiatok Uršulínska 9 pre LC med, s.r.o - ambulanciu všeobecného lekára ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 6. 4.Návrh na nájom nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač na prípravu stravy ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 7. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5, Romanovi Rybárovi

 8. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1511/9, spoločnosti REEGAS s. r. o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 9. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb v areáli lokality Janíkov dvor v Bratislave, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave

 10. 8.Návrh na zámenu nehnuteľností v k. ú. Rača, a to pozemkov parc. č. 17353/1, parc. č. 17353/2 a časti pozemku parc. č. 4963/193 a stavby súpis. č. 9767 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za časť pozemku parc. č. 17342/203 vo vlastníctve fyzických osôb, Hagarova ulica, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 11. 9.Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 12. 10.Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov občanov

  Materiály
 13. 10a.Návrh na vypracovanie programových priorít na obdobie 2015 - 2018

  Materiály
 14. 11.Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2014

  Materiály
 15. 12.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013 a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 - 2020

  Materiály
 16. 12a.Informácia o stave prípravy nosného systému mestskej hromadnej dopravy (NS MHD)

 17. 13.Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat

  Materiály
 18. 13a.Návrh na pripojenie sa hlavného mesta SR Bratislavy k akcii Vlajka pre Tibet 2015

  Materiály
 19. 14.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

  Materiály
 20. 15.Návrh na neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17007/46 a parc. č. 17007/47, Banšelova, Terchovská ulica

 21. 16.Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1839/1, parc. č. 1840/1 a parc. č. 1841/2, Lamačská cesta

 22. 17.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

 23. 18.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 2694/12 a parc. č. 2669/2 a studní na týchto pozemkoch, k. ú. Vajnory, Roľnícka a Baničova ul., do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory

 24. 19.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Medzilaborecká 29, Kupeckého 17, Trenčianska 50, Trenčianska 64, Kvačalova 22, 24, 26, 28, Rezedová 4, Mesačná 7, Lotyšská 6, Estónska 26, Hubeného 4, 6, 8, Veternicova 1, Beňovského 10, Bagarova 8, Saratovská 14, Saratovská 5, 7, Studenohorská 29, Tupolevova 22, Markova 11, Hálova 18, Fedinova 16, Kopčianska 78, Romanova 44, Šustekova 11, Beňadická 34, Znievska 8, Budatínska 41, Holíčska 17, Topolčianska 8 vlastníkom bytov

  Materiály
 25. 20.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch na ulici Hummelova 8, Bagarova 30 vlastníkom garáží

  Materiály
 26. 20a.Návrh na vypracovanie Stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k výstavbe novej nemocnice v Bratislave

  Materiály
 27. 21.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 28. 22.Interpelácie

 29. 23.Rôzne

 30. 24.Informačné materiály:

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o postupe pri odstraňovaní Inventarizačných rozdielov v Inventarizácii k 31.12.2013

 3. c.Informácia o aktuálnom stave procesu uplatnenia predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o. (Normbenz Slovakia s. r. o.), so sídlom v Bratislave

 4. d.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Velehradská 30, Staré záhrady 12, Čiližská 1, Hubeného 4, 6, 8, Hálova 20, Vavilovova 26, Romanova 4, Holíčska 20 vlastníkom bytov

 5. e.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 6. f.Informácia o prevode vlastníctva bytov v bytovom dome na ulici Rezedová 3, Kopčianska 86

 7. g.Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných hlavným mestom SR Bratislavou a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavou

  Materiály
 8. h.Informácia o plnení opatrení k zisteným nedostatkom kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z, o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov vo vybraných príspevkových a rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Hlavného mesta SR Bratislavy a na Magistráte Hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 9. i.Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 zo dňa 23. 10. 2014

  Materiály
 10. j.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac január 2015

  Materiály