Bod č. h

Informácia o plnení opatrení k zisteným nedostatkom kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z, o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov vo vybraných príspevkových a rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Hlavného mesta SR Bratislavy a na Magistráte Hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.