Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 09.04.2015

 • 9. apríla 2015, 14:00 h
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pokračovanie zasadnutia z 26.03.2015
 1. 9a.Informácia o situácii v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

  Materiály
 2. 19.Skládka odpadu z bývalého závodu CHZJD na Vrakunskej ceste

 3. 20.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

  Materiály
 4. 20a.Ústna informácia o pripomienkach hlavného mesta SR Bratislavy k návrhu novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám

  Materiály
 5. 21.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 6. 22.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

  Materiály
 7. 23.Návrh na schválenie Zmluvy o postúpení pohľadávok hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 8. 24.Informácia o zmluvnom vzťahu s dodávateľom zimnej údržby firmou A.R.K technické služby, s.r.o., o obstaraní ktoré mu predchádzalo a o možnostiach ukončenia tohto zmluvného vzťahu a jeho nahradenie alternatívnym riešením

  Materiály
 9. 25.Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov - garážové státia nachádzajúce sa na Bajzovej 8/A v Bratislave, k.ú. Nivy, garážové státia na Blumentálskej 10, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Jurigovom nám. 1 - KOTVA, k. ú. Karlova Ves, garáže na Tománkovej 5, k. ú. Karlova Ves, garáže na Jasovskej ul. č. 6-8, k. ú. Petržalka, garáže na Jasovskej ul. č. 1-3, k. ú. Petržalka formou priameho nájmu

  Materiály
 10. 26.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1750/10,11,13, Marekovi Molnárovi a Andrejovi Molnárovi, ako pozemkov pod stavbou rodinného domu a priľahlých pozemkov, podielovým spoluvlastníkom stavby

 11. 27.Návrh na uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na nehnuteľnosti v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto - Panská 35 - informácia - bez uznesenia

  Materiály
 12. 28.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Dúbravka, stavbe – obchodnej jednotke číslo 14, súp. č. 1889, Lysákova ulica

 13. 29.Návrh 1)na odňatie správy stavebných objektov v Detskom areáli Veľký Draždiak na pozemkoch parc. č. 2844/25 a 2844/26 v k.ú. Petržalka zo správy organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy, 2) na zverenie stavebných objektov v Detskom areáli Veľký Draždiak na pozemkoch parc. č. 2844/25 a 2844/26 v k.ú. Petržalka do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

 14. 30.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Hummelova 8, Miletičova 48, Koceľova 22, 24, Kvetná 7, Kvačalova 22, 24, 26, 28, Velehradská 26, 28, 30, Tekovská 7, 9, Račianska 161, Hubeného 4, 8, Saratovská 5, 7, Hrobákova 7, Romanova 2, Haanova 48, 50, Vranovská 61, 63, Budatínska 49 vlastníkom bytov

  Materiály
 15. 31.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 16. 32.Interpelácie

 17. 33.Rôzne

 18. 33.1.Koncepcia zmeny financovania Bratislavy ako hlavného mesta SR zo štátneho rozpočtu