BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 07.10.2010

 • 7. októbra 2010
 1. 69.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 668/11 a častí parc. č. 668/12, spoločnosti Poštová banka, a. s., so sídlom v Bratislave

 2. 70.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2990/10, priamym predajom s cenovou ponukou

 3. 71.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 618/102 a parc. č. 618/103, spoločnosti MCW, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 4. 72.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, časť pozemku parc. č. 861/2 za pozemok parc. č. 863, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 5. 73.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2652/978 a parc. č. 2652/977, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 6. 74.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 809/32, spoločnosti PROFI BETÓN, s. r. o., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

 7. 75.Návrh na odpustenie pohľadávky v sume 580,08 Eur z oneskorenej úhrady kúpnej ceny podľa kúpnej zmluvy č. 04160001/2009

 8. 76.Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľností do vlastníctva mestských častí v zmysle ustanovenia § 31b zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov

 9. 77.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2491/26

 10. 78.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu nehnuteľnosti - stavby, súp. č. 1645 na pozemku parc. č. 1185 a pozemku parc. č. 1186 v Bratislave, Osuského 10, k. ú. Petržalka, pre Sanatórium AT, spol. s r. o.,
  so sídlom v Bratislave

 11. 79.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5067/1, parc. č. 5068/1, parc. č. 5078/7, parc. č. 5947/26, parc. č. 5947/27 a parc. č. 5947/28, spoločnosti MICROTECH, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

 12. 80.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku

 13. k.ú. Podunajské Biskupice, pre GALILEO SCHOOL, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave

 14. 81.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu nebytových priestorov a pozemku parc. č. 918 v Bratislave na Karloveskej 3, k. ú. Karlova Ves, pre Karloveský športový klub, so sídlom v Bratislave

 15. 82.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov - podzemných garáží v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na Uršulínskej ul., pre spoločnosť PHC Garáže s. r. o., so sídlom v Bratislave

 16. 83.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v ubytovni Fortuna v Bratislave na Agátovej 1/A, k. ú. Dúbravka, pre občianske združenie Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, so sídlom v Bratislave

 17. 84.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1158/24, občianskemu združeniu LIMBA, so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

 18. 85.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Mýtny domček, pre EKOPALETU, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave

 19. 86.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave na Vyšehradskej ul., k. ú. Petržalka, parc. č. 2408, pre spoločnosť Správca VŠEMvs, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 20. 87.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3, spoločnosti CZ INVEST, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 21. 88.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/2, spoločnosti G. A. M. STAV, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 22. 89.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21921/6, parc. č. 21895/2, parc. č. 22178/1, parc. č. 21949/3 a parc. č. 21821/1, spoločnosti Immocap Group, a. s., so sídlom v Bratislave

 23. 90.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15491/5, spoločnosti GURMAN s. r. o., so sídlom v Starej Ľubovni - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

 24. 91.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15488/9, spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

 25. 92.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1561/8

 26. 93.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1512/10 a parc. č. 17330/14, spoločnosti Konstrukt Invest

 27. s.r. o., so sídlom v Bratislave

 28. 94.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 7076 a parc. č. 7077, spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom v Bratislave

 29. 95.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov pod kontajnerovými stanovišťami v Bratislave, k. ú. Lamač, k. ú. Dúbravka,

 30. k.ú. Karlova Ves, k. ú. Nivy

 31. 96.Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 307,76 Eur

 32. 97.Návrh na odpustenie dlhu v sume 301,43 Eur - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.

 33. 98.Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 34. 28.1. 2010, č. 906/2010 zo dňa 25. 2. 2010, č. 1011/2010 zo dňa 27. 5. 2010

 35. 99.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Blumentálska 10, Komárnická 10, 12, 16, Komárnická 18, Mierová 12, Azalková 6, Martinčekova 30, Rumančeková 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, Kvetná 16, Revúcka 3, Páričkova 7, 9, Polárna 10, Andreja Mráza 6, 8, Martinčekova 14, 16, Hronská 28, Závadská 2, 4, Sološnická 55, Hany Meličkovej 25, Jamnického 18, Hlaváčikova 5, 13, Hlaváčikova 37, 39, 41, Janotova 6, 8, Bagarova 26, 28, 30, 32, Bagarova 6, 8, Fedákova 24, Ožvoldíkova 13, Homolova 6, Homolova 13, 15, Repašského 8, Landauova 32, 36, Studenohorská 81, 83, Pavla Horova 11, Tupolevova 24, Fedinova 10, Macharova 9, 11, Pečnianska 3, Mamateyova 12, Mamateyova 8, Lachova 8, Furdekova 8, Osuského 38, Romanova 27A, 29C, Romanova 2, 6, 8, 10, 12, Rovniankova 11, Mlynarovičova 5, 7, Medveďovej 17, 19, Gessayova 47, Šustekova 15, Beňadická 11, Krásnohorská 1, 3, Vígľašská 6, Budatínska 25, Strečianska 1, 3, Strečianska 5, 7, Jasovská 33, Žehrianska 3, 7, Jasovská 43, Topoľčianska 8, 10, Topoľčianska 18, Topoľčianska 20, 22, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

 36. 100.Návrh na schválenie rozhodnutia č. 14/2010 primátora hlavného mesta SR Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy ukladať pokuty podľa zákona
  č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona
  č. 102/2010 Z. z.

 37. 101.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta
  SR Bratislavy

 38. 102.Rôzne

 39. 102.1.Návrh na zrušenie časti B uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1083/2010 zo dňa 30. 9. 2010

 40. 102.2.Návrh na doplnenie Stanov akciovej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a. s.

 41. 102.3.Návrh na zmenu v časti A uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta
  SR Bratislavy č. 1027/2010 zo dňa 1. 7. 2010

 42. 102.4.Návrh na personálnu zmenu v dozornej rade obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a. s.

 43. 102.5.Započítanie prijatých žiakov do ZUŠ pri rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

 44. 103.Interpelácie

Informačné materiály

 1. .Prijaté uznesenie