Bod č. 100

Návrh na schválenie rozhodnutia č. 14/2010 primátora hlavného mesta SR Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy ukladať pokuty podľa zákona
č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona
č. 102/2010 Z. z.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.