Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 24.04.2013

 • 24. apríla 2013, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, stavby so súpis. č. 2786 a pozemkov parc. č. 7969/1 a parc. č. 7969/2, do správy mestskej organizácie GIB-Generálny investor Bratislavy, za účelom realizácie investičného zámeru "Rekonštrukcia objektu na Radlinského 53, Bratislava" - uzn. č. 1023/2013

 2. 2.Návrh na odpustenie dlhu vo výške 8 533,68 Eur - uzn. č. 1024/2013

 3. 3.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nábr. arm. gen. L. Svobodu 18, Miletičova 36, Nezábudková 38, Banšelova 14, 16, Mraziarenská 21, Račianska 65, Hany Meličkovej 7, Hlaváčikova 4, M. Schneidra-Trnavského 18, Kpt. Jána Rašu 3, Nobelovo námestie 10, Žehrianska 3, 5, 7, Ľubovnianska 6, vlastníkom bytov - uzn. č. 1025/2013

 4. 4.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 567/2012 zo dňa 26. 04. 2012 - uzn. č. 1026/2013

 5. 5.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 353/2011 zo dňa 27. 10. 2011, č. 891/2012 zo dňa 22. 11. 2012 - uzn. č. 1027/2013

 6. 6.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy - uzn. č. 1028/2013

 7. 7.Rôzne - uzn. č. 1029/2013

Informačné materiály

 1. .Prijaté uznesenie