BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 24.04.2013

 • 24. apríla 2013, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 3. 2013 a niektorých uznesení so splatnosťou k 30. 4. 2013

  Materiály
 2. 2.Návrh na doplnenie uznesenia č. 943/2013 zo dňa 7.2.2013 Podstatných zmluvných podmienok medzi hlavným mestom SR Bratislavou a ALIANCIOU STARÁ TRŽNICA

  Materiály
 3. 3.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena časti pozemku registra „C“ v Bratislave parc. č. 7800/7, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti AKJ s.r.o. so sídlom v Bratislave

 4. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3250/5 a parc. č. 21340/3, Ivanovi Tychlerovi

 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1795, spoločnosti MARINER, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 6. 6.Návrh zmluvy o nájme nebytového priestoru na Exnárovej 6 na elokované pracovisko Materskej školy Bancíkova 2, Bratislava-Ružinov – prípad hodný osobitného zreteľa

 7. 7.Návrh na zníženie výšky nájomného po dobu rekonštrukčných prác nebytového priestoru na Hrobákovej 5 pre občianske združenie Kolkársky Klub Spoje Bratislava – prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2158/3, pre spoločnosť FORESPO BUDATÍNSKA a.s. so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 15095/7, spoločnosti REVITA, s. r. o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/2, Róbertovi Šarníkovi

  Materiály
 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 22304/1, Ing. arch. Milanovi Chudému bytom v Bratislave

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľností – pozemkov a stavieb nachádzajúcich sa na Komárovskej 37 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, spoločnosti Smajlík, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 13. 13.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 23028/15, Ing. Jurajovi Rašlovi, CSc. s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 14. 14.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti APOLLO ARENA s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 15. 15.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4713/3, Blahomírovi Trajterovi s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 16. 16.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1331, spoločnosti TECHNOPOL SERVIS, a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 17. 17.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2565, spoločnosti BPY, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, a návrh na predaj/nájom (ako prípad hodný osobitného zreteľa) pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2566, spoločnosti BPY, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave 3

  Materiály
 18. 18.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4301/12, spoločnosti MEDITRADE spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 19. 19.Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, spoluvlastníckeho podielu 1/2 na pozemku parc. č. 2, spoločnosti ULTIMATE REAL, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 20. 20.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, novovytvoreného pozemku parc. č. 18996/42 a pozemku parc. č. 18996/37, Františkovi Baligovi s manželkou, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 21. 21.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1020/159 podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. a parc. č. 1020/152 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, spoločnosti STAV-TRADE, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 22. 22.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc.č.13605/101, spoločnosti BÁRDI AUTO SLOVAKIA, s r.o., so sídlom v Šamoríne, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 23. 23.Návrh rozhodnutia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o proteste prokurátora k zákonnosti všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov

  Materiály
 24. 24.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – zmeny a doplnenia vyplývajúce zo zákona č. 371/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov

  Materiály
 25. 25.Informácia o stave prípravy programovacieho obdobia 2014 – 2020 pre Bratislavu a Bratislavský kraj

  Materiály
 26. 26.Rámcová koncepcia participatívneho rozpočtu pre Bratislavu

  Materiály
 27. 27.Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012

 28. 28.Správa o vývoji cestovného ruchu za rok 2012

  Materiály
 29. 29.Aktualizácia územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, v znení zmien a doplnkov v rozsahu jednotlivých lokalít

  Materiály
 30. 30.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009

  Materiály
 31. 31.Návrh systému volieb, kompetencií a delegovania zástupcov do Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy

 32. 32.Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

  Materiály
 33. 33.Správa o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  Materiály
 34. 34.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Landererova ul. 1, 811 09 Bratislava

  Materiály
 35. 35.Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 36. 36.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 908/2010 zo dňa 25.2.2010 a informácia o neúspešnosti obchodných verejných súťaží

 37. 37.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru – ponukového konania na prenájom požičovne vodných plavidiel v Areáli zdravia Zlaté piesky a časti pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky, Detského areálu Veľký Draždiak, Kúpaliska Rosnička, Delfín, Lamač, Rača, Krasňany, a Tehelné pole na letnú sezónu 2013

  Materiály
 38. 38.Informácia o stave súdneho sporu týkajúceho sa vysporiadania podielového spoluvlastníctva pozemku a bytového domu na Jedlíkovej ulici č. 4 v Bratislave

 39. 39.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu vo veľkosti 1/3 na pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7295, vo vlastníctve Tomislava Suchého

  Materiály
 40. 40.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní k pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6010/158, v podiele ¾

 41. 41.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/34 vytvoreného GP č. 3/2013, spoločnosti OMNIA 2000 a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 42. 42.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10800/18 a parc. č. 10800/19, spoločnosti FORESPO DUNAJ 4 a.s., so sídlom v Bratislave

 43. 43.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rača, pozemku parc. č. 1741/5 a novovytvorených pozemkov parc. č. 1607/78 a parc. č. 1607/161, spoločnosti CARAT CLUB, s.r.o. so sídlom v Šamoríne

 44. 44.Materiály, ktoré boli prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. dňa 23. apríla 2013

  Materiály
 45. 45.Návrh na prijatie úveru do spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

  Materiály
 46. 46.Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 716,79 Eur

  Materiály
 47. 47.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Miletičova 36, Nezábudková 5, Banšelova 14, Budovateľská 12, 14, Košická 39, Račianska 63, Karloveská 53, Bagarova 30, M. Schneidra-Trnavského 22, Röntgenova 4, Medveďovej 19, Šustekova 1, 3 vlastníkom bytov

  Materiály
 48. 48.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch a hromadných garážach Martinčekova 2, Brodská 2, Hany Meličkovej-garáže, Hlaváčikova 41, Hlaváčikova 35, Veternicová-garáže vlastníkom garáží a nebytových priestorov

  Materiály
 49. 49.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 50. 50.Interpelácie

 51. 51.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informačné materiály

 2. .Prijaté uznesenie