Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 03.03.2011

 • 3. marca 2011, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 1. 2011 a revízia platných terminovaných uznesení mestského zastupiteľstva z predchádzajúcich volebných období

  Materiály
 2. 2.Informácia o finančnej situácii hlavného mesta SR Bratislavy

 3. 3.Vedenie hlavného mesta SR Bratislavy

 4. 4.Návrh na personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta
  SR Bratislavy v znení neskorších predpisov a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

  Materiály
 6. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 10/2002 o celoplošnej deratizácii na území hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 7. 7.Návrh na percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy

 8. 8.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 9. 9.Návrh na marketingové a komunikačné aktivity pre podporu Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011 IIHF

  Materiály
 10. 10.Informácia o odpovediach na otázky poslancov prednesených na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. 1. 2011 ohľadne Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

 11. 11.Návrh dodatku č. 2 zriaďovacej listiny Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

  Materiály
 12. 12.Návrh dodatku č. 1 zriaďovacej listiny Základnej umeleckej školy, Exnárova 6, Bratislava - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytových priestorov v objekte ZUŠ Exnárova 6, Bratislava, k. ú. Ružinov, pre subjekt Materská škola, Bancíkovej 2, so sídlom v Bratislave - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

 14. 14.Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, prevod nehnuteľností - pozemku parc. č. 380 a stavby súp. č. 100370 na pozemku parc. č. 380, Michalská 5 - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 15. 15.Návrh na schválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže v Bratislave, k. ú. Nivy, prevod nehnuteľností - pozemkov parc. č. 15473/9 a parc. č. 15473/8, Čalovská ulica - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 16. 16.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

  Materiály
 17. 17.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 930/2010 zo dňa 25. 3. 2010

  Materiály
 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov pod kontajnerovými stanovišťami v Bratislave, k. ú. Dúbravka a k. ú. Karlova Ves

  Materiály
 19. 19.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1215/2010 zo dňa 4. 11. 2010, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemku parc. č. 16546/1 vrátane stavby na ňom stojacej v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre neziskovú organizáciu Depaul Slovensko, so sídlom Kapitulská 18, Bratislava

  Materiály
 20. 20.Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 311,16 Eur

  Materiály
 21. 21.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Rumančeková 12, 14, 16, Daxnerovo námestie 3, 4, 5, 6, Dulovo námestie 2, Kvačalova 49, 51, 53, Azovská 2, Niťová 1, Páričkova 11, 13, Páričkova 15, 17, Súmračná 7, 9, Košická 16, 18, Oravská 2, 4, Velehradská 7A, Baltská 11, Korytnícka 8, Estónska 16, Závadská 4, Závadská 18, Karpatské námestie 17, Jamnického 4, Jamnického 16, Bagarova 26, Landauova 28, Jungmannova 4, Černyševského 9, Mlynarovičová 3, Lachova 37C, Romanova 40, Gessayova 12, Znievska 3, Vyšehradská 5, Strečnianska 5, Jasovská 45, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 22. 22.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1159/2010 zo dňa 7. 10. 2010

 23. 23.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta

 24. 24.Interpelácie

 25. 25.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 3. c.Informácia o  uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, nebytových priestorov a bytov

  Materiály
 4. d.Informácia o príprave kúpy pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka od spoločnosti Incheba, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 5. e.Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 - 2015

  Materiály
 6. f.Informácia o stave rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu

  Materiály
 7. g.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Dunajská 60, Mierová 4, Mierová 6, Mierová 24, Miletičova 46, Nezábudková 54, Rumančeková 2, 4, 6, 16, 18, 20, Šalviova 48, Daxnerovo námestie 3, 4, 5, 6, Dulovo námestie 2, Kvačalova 49, 51, 53, Azovská 2, Niťová 1, Páričkova 11, 13, Páričkova 15, 17, Rezedová 19, Košická 16, 18, Oravská 2, 4, Baltská 11, Závadská 8, Jamnického 4, Jamnického 16, Hlaváčikova 13, Bujnákova 1, Studenohorská 81, 83, Belinského 19, Ševčenkova 2, Macharova 11, Gercenova 7, Jungmannova 18, Vavilovova 26, Zadunajská cesta 1, 3, Černyševského 9, Lachova 24, Lachova 39C, Romanova 40, Romanova 35, Romanova 29C, Mlynarovičova 5, 7, Mlynarovičova 9, Hrobákova 14, Gessayova 47, Šustekova 13, Vígľašská 11, Strečnianska 1, 3, Budatínska 35, Strečnianska 7, Smolenická 1, Bzovícka 30, Jasovská 45, Starhradská 10, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 8. h.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac január 2011

  Materiály