BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 24.11.2016

 • 24. novembra 2016, 09:00 h
 • Primaciálny palác, č.dv. 107
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pozvánka [47.37 kB]
 1. 1.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../ 2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia a Základné pravidlá – Parkovacia politika hlavného mesta SR Bratislavy 2016 (Aktualizácia Základných pravidiel parkovacej politiky schválených uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 778/2012 zo dňa 26. – 27. 09. 2012)

 2. 2.Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017 – 2019

 3. 3.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

 4. 4.Návrh dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – zmena čl. 91 ods. 1 písm. b) a doplnenie čl. 87 a 89

 5. 5.Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 6. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj

 7. 7.Návrh na schválenie návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. …/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov

 8. 8.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013, všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014, všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2015 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016

 9. 9.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva

 10. 10.Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy, vo vzťahu k implementácii požiadaviek mestských častí na riešenie nimi navrhovaných infraštruktúrnych investičných zámerov (plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 406/2016 časť C)

 11. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 200/2, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Stanislavy Mészárošovej a Mariána Mészároša

 12. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22105/3, RNDr. Gabriele Tóthovej a RNDr. Ondrejovi Tóthovi

 13. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nových pozemkov v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 788/2 a parc. č. 790/2, do výlučného vlastníctva Petra Kurucza

 14. 14.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 891/279, do vlastníctva Petra Hromeka

 15. 15.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2134/8 a parc. č. 2170/24, do výlučného vlastníctva Dušana Bokesa

 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Telovýchovnej jednote Slovan Patrónka so sídlom v Bratislave

 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1 a parc. č. 5398/1 pre spoločnosť VODOTIKA – MG spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 18. 18.Petícia za záchranu verejného parkoviska a parku na Záhradníckej – Palkovičovej v Starom Ružinove

 19. 19.Dodatok č. 1 k Zásadám vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 20. 20.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 21. 21.Návrh koncepcie rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave na roky 2013 – 2025 časť: Rozvoj a modernizácia technickej infraštruktúry dopravnej siete električkových a trolejbusových tratí

 22. 22.Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2017

 23. 23.Návrh zmeny stanov organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu

 24. 24.Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava, a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava

 25. 25.Návrh na odpísanie pohľadávok vo výške 29.163,78 Eur spoločnosti BRIXI, a. s. so sídlom v Bratislave, vo výške 2.011,34 Eur spoločnosti CORA, s. r. o. so sídlom v Bratislave a vo výške 61.624,01 Eur, spoločnosti MOTA, spol. s r. o. so sídlom vo Zvolene.

 26. 26.Výročná správa Spoločnosti pre rozvoj bývania za rok 2015

 27. 27.Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie: rok 2016

 28. 28.Návrh na zverenie stavieb v k. ú. Staré Mesto, súp. č. 3949 na pozemku parc. č. 2052/3, a súp. č. 3951 na pozemku parc. č. 2052/2, a návrh na zverenie pozemkov parc. č. 2052/1, parc. č. 2052/2, parc. č. 2052/3, do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

 29. 29.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1007/56 a parc. č. 1007/57, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na ul. Úžiny

 30. 30.Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2243 a 2244, do výlučného vlastníctva spoločnosti KOI CARP SLOVAKIA s.r.o., ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou

 31. 31.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 7. - 8. 12. 2016

 32. 32.Informácia o pozastavení výkonu časti uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 663/2016 zo dňa 16. 11. 2016 časť B bod 2.1 z dôvodu rozporu so zákonom a zjavnej nevýhodnosti pre hlavné mesto SR Bratislavu

 33. 33.Rôzne

Nezaradené materiály

 1. .Plnenie unesenia č. 606/2008 v znení uznesenia č. 107/2011: Uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta na vyplatenie účelovej dotácie na vybudovanie lodenice v Karloveskej zátoke