BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 1

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../ 2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia a Základné pravidlá – Parkovacia politika hlavného mesta SR Bratislavy 2016 (Aktualizácia Základných pravidiel parkovacej politiky schválených uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 778/2012 zo dňa 26. – 27. 09. 2012)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.