Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 04.11.2021

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021

 2. 2.Informácia o inventarizácii majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2020

 3. 3.Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 900/2012 zo dňa 13. 12. 2012 a č. 762/2021 zo dňa 25. 03. 2021 a návrh uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa umožní platenie dane z nehnuteľností v splátkach s určením ich lehôt splatnosti

 4. 3a.Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

 5. 3b.Informácia o preskúmaní územného plánu zóny Aktualizácia územného plánu zóny A6, v znení zmien a doplnkov

 6. 3c.Založenie obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.

 7. 4.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o.

 8. 5.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o.

 9. 6.Personálne zmeny v neziskovej organizácii Bratislavská organizácia bývania, n.o. (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 10. 7.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 11. 7a.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu Zmluvy o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave, vozovňa Hroboňova a vozovňa Jurajov dvor

 12. 8.Modernizácia riadenia križovatiek cestnou dopravnou signalizáciou s preferenciou MHD – Petržalka

 13. 8a.Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií na objektoch ZUŠ a CVČ a plán rekonštrukcií do konca roka 2021 a pre rok 2022

 14. 9.Zriaďovacia listina Centra voľného času, Gessayova 6, Bratislava

 15. 10.Návrh na delegovanie zástupcov za zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

 16. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti nebytových priestorov v prevádzkovej budove Areálu zdravia Zlaté piesky v Bratislave pre Klub športových potápačov NEPTÚN Bratislava, o. z.

 17. 12.Návrh na zverenie drevených vianočných stánkov do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

 18. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, pare. č. 3071/3, manželom Šindelárovcom

 19. 14.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Devinska Nová Ves, parc. č. 1428/92, Istrijská ulica, Ing. Ivanovi Jankovičovi

 20. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3377/57, v areáli Čierny les, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, so sídlom v Bratislave

 21. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, pare. č. 22198/11 a pare. č. 23014/21, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpeni spoločnosti Zero Bypass Limited, organizačná zložka a spoločnosti D4R7 Construction s.r.o., so sídlom v Bratislave

 22. 17.Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dohody o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov a pozemku na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre Mobilita servis, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 23. 18.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pare. č. 2044/25, Slovenskej republike do správy Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

 24. 19.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, pare. č. 15263/10 - 19, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáži na Teslovej ulici

 25. 20.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáži na Moravskej ul.

 26. 21.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12930/1, Pavlovi Šípošovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa, ulica Pri Dynamitke – Pluhová

 27. 22.Návrh na odkúpenie nebytového priestoru č. 1 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, do výlučného vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislava (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 28. 23.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, pare. č. 18064, v prospech Milana Kulicha s manželkou a Rastislava Kulicha s manželkou, ul. Vtáčnik

 29. 23a.Návrh na nájom viníc v Bratislave, k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 30. 23b.Návrh na nájom vinice v Bratislave, k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 31. 24.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Ružinov do správy mestskej časti Bratislava- Ružinov

 32. 25.Návrh na zverenie workoutových ihrísk do správy mestských častí Bratislava-Nové Mesto, Petržalka, Vrakuňa, Karlova Ves a Dúbravka

 33. 26.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, pare. č. 5003, parc. č. 5430 a parc. č. 9-5097/3, na ulici Pečnianska, Šustekova a Bratská-Panónska, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

 34. 27.Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 35. 28.Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, pare. č. 15573/7 a 15573/8 na Astrovej ulici, v prospech spoločnosti FINBUILD s.r.o., so šidlom v Bratislave

 36. 29.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Mozartova 15, Stropkovská 5, 11, 13, Trenčianska 21, Martinčekova 15, Páričkova 11, Karloveská 29, 31, 33, 35, Silvánska 21, Milana Marečka 7, Rovniankova 24, vlastníkom bytov

 37. 30.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Beňovského 14, uznesenia č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Vietnamskej 42

 38. 31.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 18. 11. 2021

 39. 32.Rôzne

 40. 33.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 18. 11. 2021