Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 27.11.2023

 1. 1.Predloženie projektu „Čerešňový sad – Legionárska“ – Program Slovensko

 2. 2.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou SEAFLY Aktiebolag, Švédsko a s tým súvisiaci predaj a nájom ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa pozemkov

 3. 3.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2985/58, ulica Staré Grunty, spoločnosti ASIR, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 4. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/381 a nasl., a k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 6352/7, lokalita ZO Malý Dunaj

 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zúženia účelu nájmu nebytového priestoru na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pre KOLO n.o.

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Odvoz a likvidáciu odpadu a. s. za účelom vybudovania zberného dvora

  Materiály
 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 1/2 spoluvlastníckeho podielu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, pre občianske združenie BMX klub Rača, so sídlom v Bratislave.

 8. 8.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 526/2012 zo dňa 29.03.2012, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemkov a stavieb v športovom areáli Drieňová ulica v Bratislave, k. ú. Ružinov, pre Andreja Gaburu – ARG COM

 9. 9.Návrh na uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve so SLOVENSKÝM VODOHOSPODÁRSKYM PODNIKOM š.p. a na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby NS MHD II. etapa

 10. 10.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, Ružičková ulica, Ing. Jane Hudecovej ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve žiadateľky a predaj priľahlého pozemku

 11. 11.Návrh na uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2070/31, Rybničná ulica, so spoločnosťou STK Property, s. r. o., so sídlom v Žiline

 12. 12.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, Sedmokrásková ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

 13. 13.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, Žarnovická-Cígeľská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Rača

 14. 14.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pod športovými ihriskami, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

 15. 15.Návrh dodatku č.25 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 16. 15a.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22021/1, Račianska ulica, v prospech spoločnosti ALLWA, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 17. 16.Rôzne