Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 24.03.2022

  1. 1.Kontrola zápisnice a uznesení, schválenie programu

  2. 2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  3. 3.Koncepcia mestských inovácií

  4. 4.Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

  5. 5.Návrh na zúženie predmetu nájmu nebytového priestoru v stavbe so súpis. č. 1588 na pozemku parc. č. 12081/1 na Pionierskej 15 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, vo vlastníctve spoločnosti SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, pre ZUŠ Miloša Ruppeldta ako rozpočtovú organizáciu hlavného mesta SR Bratislava

  6. 6.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Múdri drobci, Líščie údolie 43, 841 04 Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2022 zriaďovateľ: Múdri drobci s. r. o., Majerníkova 54, 841 05 Bratislava

  7. 7.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy Malí šampióni, Peterská 16A, Bratislava a Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Peterská 16A ako súčasti Súkromnej materskej školy Malí šampióni do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2022, zriaďovateľ: Herly, s. r. o., Nerudova 5, 821 04 Bratislava

  8. 8.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy The College of Central Europe, Mýtna 50, 811 07 Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2022, zriaďovateľ: Stredoeurópsky inštitút vyššieho vzdelávania (The College of entral Europe), o. z., Račianska 157, 831 54 Bratislava

  9. 9.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej materskej školy, Kremnická 26, 851 01 Bratislava do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2022, zriaďovateľ: Animato, s. r. o., Kremnická 26, 851 01 Bratislava

  10. 10.Rôzne