Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 19.09.2019

  1. 1.1. Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu okovania

  2. 2.2. Prerokovanie žiadosti o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej umeleckej školy, Hattalova 12/B, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR pre zriaďovateľa Pink Harmony, s.r.o., M.M. Hodžu 14, Zvolen.

  3. 3.3. Prerokovanie žiadosti o súhlasné stanovisko o zaradenie elokovaného pracoviska, Čulenova ul. , Bratislava ako súčasti Súkromnej materskej školy, Žltá 13/A, Bratislava a o zaradenie výdajnej školskej jedálne, Čulenova ul., Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR pre zriaďovateľa STARTING POINT s.r.o., Delená 11, Bratislava.

  4. 4.4. Prerokovanie žiadosti o súhlasné stanovisko o zaradenie Súkromnej materskej školy, Tomášikova 8A, Bratislava a o zaradenie Výdajnej školskej jedálne, Tomášikova 8 A, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR pre zriaďovateľa SpeakAndLearn s.r.o., Agátová 24, Bratislava.

  5. 5.5. Prerokovanie žiadosti o súhlasné stanovisko o zaradenie Súkromnej materskej školy, Priehradná20 B, Bratislava a o zaradenie Výdajnej školskej jedálne, Priehradná 20 B, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR pre zriaďovateľa Fantastické centrum, Priehradná 20 B, Bratislava.

  6. 6.6. Zhodnotenie Turnaja 4-miest v Bratislave a účasti športovcov-reprezentantov Bratislavy do 15 rokov na medzinárodných hrách žiakov v Ufa (republika Bashkortostan, Rusko)

  7. 7.7. Rôzne