Bod č. 3

3. Prerokovanie žiadosti o súhlasné stanovisko o zaradenie elokovaného pracoviska, Čulenova ul. , Bratislava ako súčasti Súkromnej materskej školy, Žltá 13/A, Bratislava a o zaradenie výdajnej školskej jedálne, Čulenova ul., Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR pre zriaďovateľa STARTING POINT s.r.o., Delená 11, Bratislava.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.