Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport - Zasadnutie 15.01.2016

 • 15. januára 2016, 15:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Žitný Rastislav
 1. 1.Kontrola zápisnice a uznesení a schválenie programu

 2. 2.Prerokovanie Koncepcie rozvoja Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 - 2018

 3. 3.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2014/2015

 4. 4.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zmene pôvodnej adresy Súkromného centra voľného času Hiadeľ 14, 976 61 Hiadeľ na novú adresu - Nábrežie armádneho generála Ľ. Svobodu 3, 811 03 Bratislava v sieti škôl a školských zariadení SR.

 5. 5.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zmene zriaďovateľa Súkromnej základnej školy, Haanova 28, 854 04 Bratislava z pôvodného zriaďovateľa fyzickej osoby Ing. Juraja Droppu, Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica na nového zriaďovateľa Občianske združenie Felix, Jána Stanislava 47, 841 05 Bratislava v sieti škôl a školských zariadení SR

 6. 6.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej základnej školy, Vavilovova 18, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR

 7. 7.Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne, M.C. Sklodowskej 1, Bratislava do siete škôl a školských zariadení SR.

 8. 8.Schválenie termínov a plánu činnosti komisie na rok 2016

 9. 9.Informácia o príprave zabezpečenia účasti športovej delegácie Bratislavy do 15 rokov na 50. ročníku medzinárodných hier žiakov na Taiwane (Taipei City)

 10. 10.Rôzne