Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 12.04.2021

 1. 1.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie

 2. 2.Prehľad plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu HM SR Bratislavy za 1.štvrťrok 2021

 3. 3.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

 4. 4.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

 5. 5.Návrh na transformáciu Bratislavskej mestskej karty a vytvorenie Bratislavského mestského konta

  Materiály
 6. 6.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti nebytových priestorov v prevádzkovej budove, v areáli kúpaliska a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia na Kúpalisku Rosnička , ul. M. Schneidera – Trnavského 2/C v Bratislave za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia

 7. 7.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. za účelom prevádzkovania mobilného odberového miesta na RT-PCR laboratórnu, alebo inú diagnostiku, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 8. 8.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave pre nájomcu ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. za účelom zriadenia kancelárie , ako prípad hodný osobitného zreteľa

 9. 9.Návrh na schválenie partnerských dohôd so zahraničnými partnermi v rámci projektu Klimatický odolná Bratislava – pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí

 10. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 14963/2, ulica Na Križovatkách, žiadateľom Ing. Petrovi Turlíkovi a manž. MUDr. Zuzane Turlíkovej bytom v Bratislave

 11. 11.Návrh na predaj alebo zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a spoločnosti BELL INVEST s. r. o., so sídlom v Bratislave

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3121, pod kontajnerovým stojiskom k bytovému domu Ušiakova 10, 12, 14, 16

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa odpustenia povinnosti zrealizovať investície nájomcom do budovy starej tržnice v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19 v sume 79 891,11 Eur vrátane DPH, pre ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie

 14. 14.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 5490, parc. č. 7145, parc. č. 7146, parc. č. 4313 a parc. č. 4314

  Materiály
 15. 15.Návrh na ukončenie nájomného vzťahu dohodnutého Zmluvou o nájme pozemku č. 08-83-0773-05-00 výpoveďou prenajímateľa hlavného mesta SR Bratislavy, nájomcovi spoločnosti GLOBAL plus, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 16. 16.Návrh na ukončenie nájomného vzťahu výpoveďou nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytových priestorov – podzemnej parkovacej garáže na Námestí M. Benku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou a nájomcom Jaroslavom Červenkom

  Materiály
 17. 17.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1173/2 a parc. č. 1173/23, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľov, a priľahlých pozemkov parc. č. 1173/22 a parc. č. 1173/24, Toplianska ulica, Tomášovi Balaškovi a spol

 18. 18.Návrh na zriadenie vecného bremena týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc. č. 15294/49, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, v prospech Univerzitnej nemocnice Bratislava

  Materiály
 19. 19.Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2555/661, Pod Zečákom, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom

  Materiály
 20. 20.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok vo vlastníctve spoločnosti Tatra banka, a.s, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 21. 21.Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov v inventarizácii nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01.01.2020 do 31.12.2020

 22. 22.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 848/2009 zo dňa 17. 12. 2009, ktorým bol schválený nájom nebytových priestorov na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Úniu miest Slovenska so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 23. 23.Dopad pandémie COVID-19 a protiopatrení na finančnú situáciu Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť

  Materiály
 24. 24.Rôzne