Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 10.02.2020

 1. 1.Protokol NKÚ z kontroly Hlavného mesta SR Bratislavy

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

 3. 3.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/331, 5018/332, Antonínovi Staňovi a manželke

 4. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15403/6, parc. č. 23014/22, parc. č. 22198/3, spoločnosti CZ INVEST s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parc.č. 1030/1, Michalovi Boháčovi

  Materiály
 6. 6.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, v lokalite cintorína na Molecovej ulici, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 7. 7.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, v lokalite Cintorína Slávičie údolie, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 8. 8.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, parc.č. 17342/80, parc.č. 17342/90, parc.č. 17342/133, parc.č. 17342/143, parc.č. 17342/149, parc.č. 17342/157, parc.č. 17342/160, parc.č. 17342/186 a parc.č. 17342/187, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Hagarovej ul.

  Materiály
 9. 9.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Komárnická 44, 46, Budovateľská 1, Košická 46, Svätoplukova 35, Bebravská 18, Rajčianska 20, Rajčianska 24, 26, Bárdošova 17, Sadmelijská 1, Kuklovská 7, Jána Stanislava 3, Nejedlého 39, Eisnerova 44, vlastníkom bytov

  Materiály
 10. 10.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 500/2004 zo dňa 30.09.2004 a č.827/2017 zo dňa 24.05.2017, ktorým sa schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Čiližská 36 a Beňadická 9

  Materiály
 11. 11.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.1410/2014 zo dňa 30.01.2014, ktorým sa zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 908/2010 zo dňa 25.02.2010 v znení uznesení č. 80/2011 zo dňa 28.4.2011 a č.1055/2013 zo dňa 24 – 25.4.2013 a schválenie všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod a nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 12. 12.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019

 13. 13.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 14. 14.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Komárnická 44, 46, Rajčianska 24, 26, Kríková 16, Sadmelijská 1, Kuklovská 7, Cabanova 4, Jankolova 2, vlastníkom bytov

 15. 15.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Janka Alexyho 1, J.Smreka 22, vlastníkom bytov

 16. 16.Informácia o plnení uznesenia č.196/2019 zo dňa 30.5.2019

 17. 17.Rôzne