Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 09.05.2016

 • 9. mája 2016, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 • Pozvánka [37.9 kB]
 1. 1.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. dňa 1. júna 2016

  Materiály
 2. 3.Poskytnutie dotácie na vzdelávací projekt o stravovaní Food Revolution Day počas dní 20.-22. mája 2016 v Starej tržnici na Námestí SNP 25 v Bratislave

 3. 4.Návrh na vybudovanie cyklotrás vo Vrakuni

  Materiály
 4. 5.Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave 2016-2018 - doplnená

 5. 6.Návrh na na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 2382/7 a parc. č. 2388/12 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov JUDr. Branislavovi Boreckému a Mgr. Marcele Boreckej

  Materiály
 6. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2860/4, do vlastníctva Mgr. Branislava Bučka s manželkou

 7. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4974/8, pre Adnan Alhaj Mohamad trvale bytom v Bratislave

 8. 9.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6074/1 a parc. č. 6074/2, do podielového spoluvlastníctva Mgr. Róberta Bereša a Mgr. Marcely Berešovej

 9. 10.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa Mikuláša Szakála – majetkovoprávne usporiadanie pozemku

  Materiály
 10. 11.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k.ú. Vinohrady, parc. č. 19379/2 a parc. č. 22304/4, v prospech Ing. arch. Milana Chudého a spol

 11. 12.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby na pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9918/83, PaedDr. Ladislavovi Smolenovi

  Materiály
 12. 13.Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody na pozemky v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc.č.2286/10, 2286/45 s Tatianou Schneirerovou a Mgr.Ľudmilou Machatsovou

 13. 14.Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme pozemkov a stavby č. 07 83 0605 12 00 pre OZ Vagus so sídlom v Bratislave

  Materiály
 14. 15.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mozartova 13, Jelačičova 18, Polárna 2, Baltská 7, Riazanská 52, Račianska 35, 37, Plickova 4, 6, 8, 10, Gelnická 20, 22, Pribišova 33, Saratovská 17, Janka Alexyho 7, Röntgenova 2, Blagoevova 10, 12, Blagoevova 14, 16 vlastníkom bytov

  Materiály
 15. 16.Rôzne