Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 07.12.2020

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

 2. 2.Financovanie zámeru výstavby depozitáru spoločnosťou KSP s.r.o.

 3. 3.Návrh na zrušenie Uznesenia č.426/2020 zo dňa 30.04.2020 Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach a zmeny termínov 2. a 3. splátky na rok 2020

  Materiály
 4. 4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020

 5. 5.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2019, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

  Materiály
 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku a stavby č.7/2019 v znení dodatku č.1 na dobu určitú od 01.01.2021 do 30.06.2021 pre JURIŠTA spol.s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 7. 7.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k spoluvlastníckemu podielu 1/80 na nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pozemku parc. č. 3591, vo vlastníctve Jany Ruskovej

  Materiály
 8. 8.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k spoluvlastníckemu podielu 7/8 na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, stavbe súpis. č. 810 a pozemku parc. č. 13014, vo vlastníctve Jany Kicovej

  Materiály
 9. 9.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, v lokalite Horné Šajby, Hubeného a Kadnárová, do správy mestskej časti Bratislava – Rača

 10. 10.Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  Materiály
 11. 11.Manuál pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore HM SR Bratislavy

  Materiály
 12. 12.Rôzne