Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 07.12.2016

 • 7. decembra 2016, 13:00 h
 • Magistrát, č.dv. 101
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 • Pozvánka [38.04 kB]
 • Pokračovanie zasadnutia z 21.11.2016
 1. 8.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22105/3, RNDr. Gabriele Tóthovej a RNDr. Ondrejovi Tóthovi

 2. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 891/279, do vlastníctva Petra Hromeka

 3. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2134/8 a parc. č. 2170/24, do výlučného vlastníctva Dušana Bokesa

 4. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nových pozemkov v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 788/2 a parc. č. 790/2, do výlučného vlastníctva Petra Kurucza

 5. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1 a parc. č. 5398/1 pre spoločnosti VODOTIKA - MG spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 6. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Telovýchovnej jednote Slovan Patrónka so sídlom v Bratislave

  Materiály
 7. 14.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 200/2, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Stanislavy Mészárošovej a Mariána Mészároša

 8. 15.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1007/56 a parc. č. 1007/57, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na ul. Úžiny

 9. 16.Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2243 a parc. č. 2244, do výlučného vlastníctva spoločnosti KOI CARP SLOVAKIA, s.r.o. ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou

 10. 17.Návrh na zverenie stavieb v k. ú. Staré Mesto súp. č. 3949 na pozemku parc. č. 2052/3 a súp. č. 3951 na pozemku parc. č. 2052/2 a návrh na zverenie pozemkov parc. č. 2052/1, parc. č. 2052/2 a parc. č. 2052/3 do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

 11. 18.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, nezvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov, prislúchajúceho k bytu č. 2 v bytovom dome Cyrilova 3 zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov

 12. 19.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Solivarská 9, Palkovičova 13, Pustá 1, Ľuda Zúbka 1, Studenohorská 24, Jána Smreka 20, Švabinského 22, Belinského 6, Lenardova 12, Nobelovo námestie 9, Vavilovova 16, Černyševského 37, Blagoevova 18, Smolenická 10, Ľubovnianska 16, Topolčianska 10 vlastníkom bytov

  Materiály
 13. 20.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvorených pozemkov, parc. č. 1809/3, parc. č. 1809/4, parc. č. 1809/5 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, spoločnosti ŠTÚDIO ENTER, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 14. 21.Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom Hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie: rok 2016

  Materiály
 15. 22.Informácia o refinancovaní termínovaného úveru

 16. 23.Výročná správa Spoločnosti pre rozvoj bývania za rok 2015