Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 25.06.2015

 • 25. júna 2015, 08:30 h
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 1. 3.Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2014 a hodnotiaca správa za rok 2014

 2. 3a.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2776/4 a parc. č. 2779/1, spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 3. 4.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

  Materiály
 4. 4a.Návrh zásad spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy s obchodnými spoločnosťami, v ktorých má hlavné mesto SR Bratislava majoritnú majetkovú účasť a návrh postupu pri výbere predsedov predstavenstiev (generálnych riaditeľov) strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy

 5. 5.Informácia o dlhovej službe hlavného mesta SR Bratislavy a podriadených organizácií. Schválenie načerpania 2. tranže úveru od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank) pre hlavné mesto SR Bratislavu a poskytnutie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR. Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 137/2015 časť B zo dňa 28.5.2015

  Materiály
 6. 6.Predloženie koncepcie zmeny financovania Bratislavy ako hlavného mesta SR zo štátneho rozpočtu, návrh systémového zlepšenia financovania hlavného mesta a správa o postojoch predstaviteľov NR SR a vlády SR

 7. 7.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015 vykonaných na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 100/2015 zo dňa 09.04.2015

 8. 8.Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť doplnením predmetu činnosti

  Materiály
 9. 9.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. dňa 29. júna 2015

  Materiály
 10. 10.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. dňa 29. júna 2015

  Materiály
 11. 11.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 30. júna 2015

  Materiály
 12. 12.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, akciová spoločnosť dňa 26. júna 2015

  Materiály
 13. 13.Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. dňa 19. júna 2015

  Materiály
 14. 14.Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. dňa 17. júna 2015

  Materiály
 15. 29.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 16. 30.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2015

  Materiály
 17. 31.Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie júl - december 2014

  Materiály
 18. 32.Návrh pre Rozšírenie Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - úplná tarifná integrácia (III. etapa)

  Materiály
 19. 33.Návrh pre Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji - Zmena dokumentu Delenie tržieb medzi dopravcov BID

  Materiály
 20. 34a.Návrh na vypovedanie zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dočasnej prevádzky parkovania na častiach miestnych komunikácií so spoločnosťou BPS Park, a.s.

 21. 35.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

  Materiály
 22. 36.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 - 2013 a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 - 2020

  Materiály
 23. 37.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

  Materiály
 24. 38.Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat

  Materiály
 25. 39.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácie druhotných surovín

  Materiály
 26. 40.Informácia o podniknutých krokoch na odstránenie environmentálnych záťaží, na ochranu zdravia občanov a životného prostredia

  Materiály
 27. 42.Plnenie Protikorupčného minima za obdobie 2012-2014

  Materiály
 28. 43.Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board za rok 2014

 29. 44.Informácia o súhlase s vybudovaním a umiestnením Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Bratislave

  Materiály
 30. 51.Informácia o postavení a úlohách Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v konaní podľa čl. 9 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

  Materiály
 31. 52.Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

  Materiály
 32. 53.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 33. 54.Interpelácie

 34. 55.Rôzne

  Materiály
 35. 56.Informačné materiály

 36. 56a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 37. 56b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 38. 56c.Informácia o postupe pri odstraňovaní Inventarizačných rozdielov v Inventarizácii k 31.12.2013 – materiál bude doručený v náhradnom termíne

  Materiály
 39. 56d.Informácia o vybavovaní sťažností a petícií občanov za rok 2014

 40. 56e.Informácia o realizácii „Program výstavby bytov v Bratislave“

  Materiály
 41. 56f.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov finančnou kontrolou

  Materiály
 42. 56g.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hl. m. SR Bratislavy v zmysle záverov kontroly č. 5/2014, zameranej na dodržiavanie práv a povinností zamestnancov a zamestnávateľa pri výkone práce vo verejnom záujme podľa Zák. č. 552/2003 Z. z. a dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov súvisiacich s výkonom práce

 43. 56h.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Martinengova 8, J. C. Hronského 20, Račianska 161, Jamnického 10, Beniakova 5, Švabinského 12, Tupolevova 7, Pečnianska 1, Lachova 24, Budatínska 47 vlastníkom bytov

 44. 56i.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac máj 2015

  Materiály