Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 19.12.2018

 1. 0.Zloženie sľubu poslanca

 2. 0a.Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017, Konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2017, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

  Materiály
 3. 0b.Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a Návrhu spoločnosti na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

  Materiály
 4. 1.Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  Materiály
 5. 1a.Dodatok č. 12 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 6. 2.Návrh na voľbu členov Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 7. 3.Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 8. 4.Návrh na voľbu predsedov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 9. 5.Návrh na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 10. 6.Návrh Poriadku odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami

  Materiály
 11. 7.Návrh na určenie platu primátora hlavného mesta SR Bratislavy - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

  Materiály
 12. 8.Návrh na poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 13. 9.Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2017 a hodnotiaca správa za rok 2017

 14. 10.Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 15. 11.Správy o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy (máj, jún, september)

 16. 12.Návrh na uplatnenie alebo na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 194/1000 na stavbe so súpis. č. 3842 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto – Ubytovňa Pri Habánskom mlyne 8

 17. 13.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k pozemkom parc. č. 9193/483 a 9193/484 v Bratislave, k. ú. Nivy

 18. 15.Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2017, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

  Materiály
 19. 16.Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2017, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

  Materiály
 20. 18.Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a Návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2017, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

  Materiály
 21. 19.Informácia o Opravnej účtovnej závierke za rok 2016 a Riadnej účtovnej závierke za rok 2017, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu

  Materiály
 22. 20.Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2017, Návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2017 a Návrhu na zmenu stanov spoločnosti, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

  Materiály
 23. 21.Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej služby – nocľaháreň Depaul Slovensko, n.o. v celkovej výške 15 000,00 Eur

  Materiály
 24. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov za účelom prevádzkovania stravovacej jednotky v zariadení pre seniorov Domov jesene života

 25. 22a.Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 Bratislava

  Materiály
 26. 23.Návrh zasadacieho poriadku - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

  Materiály
 27. 24.Žiadosť mestského kontrolóra o súhlas s vykonávaním inej zárobkovej činnosti v súlade s § 18 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 28. 25.Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2019

  Materiály
 29. 26.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 30. 27.Interpelácie

 31. 28.Rôzne

 32. .vystúpenie občanov o 16:00 h

Informačné materiály

 1. a.Informačný materiál k pozastavenému výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1208/2018 zo dňa 27.09.2018

  Materiály
 2. b.Informatívny materiál o zabezpečení zimnej a letnej údržby ciest - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 3. c.Informatívny materiál o zabezpečení opravy výtlkov - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 4. d.Informácia o vymenovaní 1. námestníčky pani Kratochvílovej a druhej námestníčky pani Štasselovej

  Materiály