Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 11.06.2015

 • 11. júna 2015, 14:00 h
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pokračovanie zasadnutia z 28.05.2015
 1. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1222/3, parc. č. 1240/213, parc. č. 22218/11, parc. č. 3184/2, parc. č. 1222/8 spoločnosti Ružinovská 1 s.r.o., so sídlom v Bratislave - uznesenie nebolo prijaté

 2. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5398/2, 5399, 5400/1, 5400/2, 5400/3, 5402/1, 5402/2, 5402/3, 5403/1, 5403/2 pre spoločnosť VODOTIKA – MG, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 3. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1029/2, spoločnosti Dobré Bývanie s.r.o. so sídlom v Bratislave

 4. 11.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 1186, spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 5. 12.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12947 a parc. č. 12946/1, Ing. Lucii Štrauchovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 6. 13.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 7. 15.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

  Materiály
 8. 14.Návrh na schválenie dodatku č. 4 štatútu Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave a návrh na vymenovanie členov rady Peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave

  Materiály
 9. 16.Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

 10. 35a.Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zmedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústávného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  Materiály
 11. 36.Návrh na neprijatie ponuky na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves

  Materiály
 12. 37.Návrh na odpustenie dlhu v sume 64 119,16 Eur spoločnosti Južné mesto IS, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 13. 38.Návrh na uzatvorenie dohody o vydaní nehnuteľností k novovytvorenému pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 4966/3, Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Bratislava-Rača - stiahnutý z programu

  Materiály
 14. 39.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, stavby súpis. č. 5246 na parc. č. 2724 v k. ú. Karlova Ves, krytá Jazdecká hala v areáli ZOO, do správy Zoologickej záhrady Bratislava

 15. 41.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 16. 42.Interpelácie

 17. 43.Rôzne

  Materiály